Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-26/17

GORENJE, d.d., Velenje

Po uspešnem prvem letu izvajanja strateškega načrta bomo načrtovani dobiček za 2016 presegli. V letu 2017 nadaljnja rast prihodkov in dobičkonosnosti.

Skupina Gorenje je v prvem letu izvajanja Strateškega načrta 2016-2020 uresničila zastavljene cilje ter povečala prihodke od prodaje na 1,257 milijarde evrov, hkrati pa pomembno izboljšala finančne kazalnike poslovanja.

Komentar uprave na oceno poslovanja v letu 2016 in napoved za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 13. januar 2017 -  Skupina Gorenje je vse od začetka leta izboljševala poslovanje, tako da smo v 2016 ustvarili ocenjenih 1,257 milijarde prihodkov od prodaje (2,6 odstotka več kot v 2015) ter 38,7 milijona evrov dobička iz poslovanja in 8 milijonov evrov čistega dobička. Leto je zaznamovalo uspešno poslovanje v osnovni dejavnosti aparatov za dom, kar smo dosegli z rastjo prodaje ter izboljšanjem njene geografske in izdelčne strukture – v skladu s strategijo smo okrepili prodajo premijskih in inovativnih, pa tudi malih gospodinjskih aparatov. Z dobrim finančnim upravljanjem smo znižali relativno zadolženost Skupine Gorenje. Rast prihodkov in dobičkonosnosti bomo ustvarjali tudi v letu 2017.

Poslovanje Skupine Gorenje se je po spodbudnem zadnjem četrtletju 2015 nenehno izboljševalo tudi vse leto 2016, saj smo v vseh četrtletjih lanskega leta poslovali z dobičkom. Na poslovnem področju Dom smo ustvarili dobrih 1,091 milijarde evrov prihodkov, kar je za 3,3 odstotka več kot v letu 2015.

Skladno s strateškim načrtom smo v letu 2016 izboljšali izdelčno in geografsko strukturo prodaje

Povečali smo prodajo inovativnih in premijskih aparatov, ki predstavljajo že 27,4 odstotka prodaje velikih gospodinjskih aparatov. Največ smo prodali kuhalnih aparatov ter za 20 odstotkov več pomivalnih strojev, prihodke od prodaje malih gospodinjskih aparatov pa smo povečali kar za 33 odstotkov.

Okrepili smo položaje in prodajo na trgih Rusije, Ukrajine in Vzhodne Evrope, Beneluksa ter Avstralije, ZDA in Azije ter povečali prodajo aparatov premijskih blagovnih znamk Asko in Atag.

Tudi lani smo povečevali vlaganja v marketing in razvoj, s čimer podpiramo rast in izboljševanje prodajne strukture. Za razvoj smo v 2016 namenili dobrih 32 milijonov evrov ali 2,6 odstotka prihodkov od prodaje Skupine. 

2016 je bilo leto stroškovne učinkovitosti in prihrankov

V letu 2016 smo s ponovnimi pogajanji z dobavitelji, z vnaprejšnjimi ugodnimi zakupi nekaterih strateških surovin (pločevina, plastika, …) in optimiziranjem porabe materiala v neposredni proizvodnji učinkovito obvladovali stroške materiala in surovin. Hkrati pa smo z aktivnostmi, usmerjenimi v optimiziranje logističnih poti in razvojem novih logističnih modelov kljub rasti prihodkov znižali stroške logistike.

Z ugodno prodajno strukturo ter dobrim obvladovanjem stroškov smo pomembno izboljšali EBITDA (dobiček iz poslovanja pred amortizacijo) Skupine Gorenje. Ocenjujemo, da bo EBITDA znašal 87 milijonov evrov, kar je 8,6 odstotka več kot v letu 2015.

Relativno zadolženost Skupine Gorenje še naprej znižujemo, v 2016 smo razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA znižali na 3,9 (v 2015 je znašalo 4,1).

V skladu s strategijo osredotočanja na temeljno dejavnost smo v 2016 prodali deleža v družbah Publicus in Ecogor iz netemeljne dejavnosti Ekologije.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2016 bodo objavljeni 10. marca 2017.

V 2017 RAST PRIHODKOV IN IZBOLJŠANJE DOBIČKONOSNOSTI

V drugem letu novega strateškega obdobja v Skupini Gorenje načrtujemo nadaljnjo rast prihodkov od prodaje za 4,6 odstotka. Na področju Dom bo začrtana 5-odstotna rast prihodkov od prodaje temeljila na povečanju prodaje pod premijsko blagovno znamko Asko ter rastjo prodaje v državah Rusije, Ukrajine in Vzhodne Evrope ter na trgih Beneluksa, v Nemčiji in Skandinaviji, na Bližnjem in Srednjem Vzhodu, v Aziji, Ameriki in Avstraliji. Ob hkratnem izboljševanju prodajne strukture tako načrtujemo za 4 odstotke višje povprečne prodajne cene pri prodaji velikih gospodinjskih aparatov.

V podporo izboljšanju dobičkonosnosti bomo zagotavljali ustrezna vlaganja v marketing in razvoj ter izboljševali stroškovno učinkovitost na področjih surovin in materiala, logistike ter stroškov dela. Še naprej bomo ustvarjali pozitivni denarni tok, optimizirali čista obratna sredstva ter zniževali kompleksnost na vseh ravneh. Skladno s strategijo bomo v drugem letu njenega uresničevanja dodatno znižali relativno neto zadolženost ter razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA zmanjšali na 3,5. Ustvarili bomo dobrih 11 odstotkov večji dobiček iz poslovanja pred amortizacijo. Čisti dobiček načrtujemo v višini prek 13 milijonov evrov.

Spremembe v organiziranosti Skupine Gorenje

Nadzorni svet se je na današnji seji seznanil tudi s predvidenimi spremembami v organiziranosti Skupine Gorenje, ki jih uprava skladno s strateško usmeritvijo operativne odličnosti in učinkovitost načrtuje v letu 2017. Skupina Gorenje bo prešla iz klasične funkcijske organiziranosti v poslovno-produktno organiziranost, ki v ospredje postavlja blagovne znamke in izdelčne programe. S tem bo še več prostora za podjetniški pristop in osredotočenost na nadaljnje povečevanje uspešnosti poslovanja. Podrobnosti bomo objavili   v začetku februarja, ob uvedbi nove organiziranosti.

Ocenjujemo, da bomo v Skupini Gorenje z ustreznimi aktivnostmi in spremenjeno organizacijo uspešno nadaljevali uresničevanje ambicioznih strateških ciljev globalne rasti, kot smo jih zastavili do leta 2020.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 13.01.2017