Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-44/17

GORENJE, d.d., Velenje

Uspešna izdaja komercialnih zapisov potrdila zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 25. januar 2017 – Gorenje, d. d., je z namenom sezonskega financiranja poslovanja že petič zapored uspešno izdalo komercialne zapise v vrednosti 40,0 milijona evrov. Komercialni zapisi z datumom začetka obrestovanja 24. 1. 2017 in datumom zapadlosti 22. 12. 2017 imajo najnižjo obrestno mero do sedaj, v višini 1,30 odstotka letno. Izdaja predstavlja prispevek k nadaljnjemu zniževanju stroškov financiranja Skupine Gorenje, veliko zanimanje za komercialne zapise pa potrjuje zaupanje vlagateljev v Gorenje.

Komercialni zapisi z oznako GRV05 so imenski, izdani v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD (KDD Centralna klirinško depotna družba, d. d.), v nominalni vrednosti 1.000 evrov na apoen in so prosto prenosljivi. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči Gorenje z vsem svojim premoženjem, niso pa zavarovani s posebnim jamstvom. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. V prvem krogu vpisa je komercialne zapise vpisalo 74 vlagateljev v skupni nominalni vrednosti 59,5 milijonov evrov. Zaradi presežnega vpisa so bili komercialni zapisi po sorazmerni metodi (sorazmerno) dodeljeni vsem vlagateljem; slednji so tako vplačali komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 40,0 milijona evrov.

Z vpisom komercialnih zapisov GRV05 je Gorenju zaupanje izkazalo več finančnih institucij, podjetij in individualnih vlagateljev. Načrtovanega drugega kroga vpisov ne bo, saj je bila že v prvem krogu vpisana celotna predvidena vrednost izdaje.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, financiranje sezonske narave poslovanja, in optimizacija stroškov financiranja.

Vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu opravlja družba Alta Invest, d. d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 25.01.2017