Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-288/17

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji dne 5. 4. 2017 potrdil revidirano Letno poročilo skupine Sava Re in Sava Re, d.d., za leto 2016 in predlog dnevnega reda sklica 33. skupščine delničarjev Save Re, d.d., ki bo objavljen 10. 4. 2017. 

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,80 EUR bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 12.398.156,80 EUR oziroma 37,7 % čistega poslovnega izida skupine Sava Re. Rast predlagane redne dividende znaša 23 %, skupaj z lanskoletno izredno dividendo pa je predlagana dividenda na enakem nivoju.

Družba je pripravila predlog višine na podlagi:

  1. ocenjene višine presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnosti II na dan 31. 12 .2016;
  2. lastne ocene tveganj in solventnosti skupine;
  3. kapitalskih modelov bonitetnih družb S&P in A.M. Best in
  4. potrjenega Finančnega načrta skupine Sava Re za leto 2017.

Predlagana dividenda je v skladu z dividendno politiko, ki jo je družba objavila 9. 3. 2015, ki predvideva, da bo Sava Re, d.d., dividendo izplačevala v višini okvirno 30 odstotkov čistega poslovnega izida skupine Sava Re (konsolidiran poslovni izid), pri čemer bo uprava družbe vsakokraten predlog dividende prilagodila stanju kapitaliziranosti družbe, novim razvojnim projektom, ki bi angažirali dodatni kapital, kapitalskim zahtevam za podporo organske rasti ter drugim pomembnim okoliščinam, ki vplivajo na finančno stanje družbe. 

V letu 2016 je Sava Re, d.d., odkupovala tudi lastne delnice, in sicer v višini 14.619.362 EUR. Skupna vrednost odkupljenih lastnih delnic je na dan 31. 12. 2016 znašala 24.938.709 EUR.

Sava Re, d.d., je zaradi vključitve KDD v sistem TARGET2-Securities pri določitvi presečnega datuma upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2016 upoštevala nova pravila KDD. Predlagan presečni datum upravičenosti do dividende je tako 19. 6. 2017, predlagani datum izplačila pa 20. 6. 2017.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 6. 4. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 06.04.2017