Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-412/17

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje sprejelo sklep o drugi izdaji obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., Velenje (v nadaljevanju tudi: družba ali izdajatelj) v povezavi z objavama družbe z dne 6. 4. 2017 in 14. 4. 2017 obvešča javnost, da je dne 3. 5. 2017 sprejela Sklep o izdaji obveznic z oznako GV02 z naslednjimi značilnostmi:

  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je do 40 milijonov  EUR, celotna izdaja obsega do 40.000 apoenov po 1.000,00 EUR;
  • nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic dne 11. 5. 2022. Obresti iz obveznic tečejo od dne 11. 5. 2017 dalje in se plačujejo za nazaj 11. 5. vsakega leta, začenši z 11. 5. 2018;
  • nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 2,45 % letno;
  • za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznice niso posebej zavarovane z jamstvom izdajatelja in njihovi imetniki pri izplačilih niso v prednostnem položaju glede na druge izdajateljeve upnike oziroma njihove terjatve do izdajatelja. Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in so glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja. Vsi pogoji obveznic bodo vpisani v centralni register KDD ter bodo v celoti objavljeni v prospektu za organizirano trgovanje z obveznicami;

pri čemer bo dejanska izdaja obveznic odvisna od dejanskega vpisa in vplačila obveznic s strani potencialnih vlagateljev. Obveznice bodo ponujene povabljenim vlagateljem v Sloveniji in v ostalih članicah EU, v skladu z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev.

O dejanski izdaji obveznic bo izdajatelj obvestil javnost predvidoma dne 11. 5. 2017.

Organizacijo izdaje in prodaje obveznic družbe Gorenje, d. d., Velenje izvaja Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 03.05.2017