Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1097/17

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Skupina Sava Re v tretjem četrtletju rasla, rezultat pod vplivom večjih škod

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., se je na današnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., za prva tri četrtletja leta 2017.

Skupina Sava Re je v prvih treh četrtletjih beležila rast kosmate premije v višini 4,8 odstotka, tretje četrtletje pa je bilo zaznamovano z več večjimi škodami.

Največ je k absolutni rasti kosmate premije prispeval porast premije premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (relativna rast za 5,3 odstotka glede na enako obdobje lani). Rast je predvsem posledica porasta avtomobilskih zavarovanj. Sledi rast premoženjskih zavarovanj v tujini (relativna rast za 10,2 odstotka glede na enako obdobje lani). Na trgih zunaj Slovenije sta najvidneje porasli premiji na hrvaškem in črnogorskem trgu, ugodna pa je tudi rast premije na srbskem trgu. Rasla je tudi premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji (relativna rast za 4,8 odstotka glede na enako obdobje lani). Najvišjo relativno rast premije so beležila življenjska zavarovanja zunaj Slovenije, in sicer za 11,6 odstotka – na vseh trgih, kjer je skupina prisotna, je bila rast nad povprečjem trga. Pozavarovalna premija, pod vplivom nizkih premijskih stopenj na mednarodnih pozavarovalnih trgih, ni beležila rasti.

Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih 2017 ustvarila 20,9 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 7,5 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Skupina je v tretjem četrtletju beležila nadpovprečno število večjih škod – tako v odseku pozavarovanj (orkan v Ameriki ter večja premoženjska škoda v Rusiji) kot v odseku premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (večje število neurij s točo). Predvsem večje škode iz naslova orkanov v Ameriki bodo imele vpliv na porast cen pozavarovalnih kritij na mednarodnih pozavarovalnih trgih ob obnovah za leto 2018, saj so največji pozavarovatelji iz tega naslova v letošnjem letu beležili ogromne izgube. Kljub temu, da imajo te škode negativen vpliv na tekoče rezultate, bodo zaradi omenjenega učinka porasta cen pozitivno vplivale na bodoče rezultate pozavarovanja. Čisti poslovni izid poslabšuje tudi višja stopnja davka na dobiček.

Čisti merodajni škodni količnik (po izključitvi tečajnih razlik) za prvih devet mesecev leta 2017 je kljub več škodnim dogodkov v tretjem četrtletju na ravni lanskega leta, je pa nekoliko nad načrtovano vrednostjo. Čisti stroškovni količnik se je nekoliko izboljšal in je tudi ugodnejši od načrtovanega. Znižanje stroškovnega količnika je posledica rasti premije ter optimizacije poslovanja v Zavarovalnici Sava po združitvi. Donosnost naložb (po izključitvi tečajnih razlik) je sicer nekoliko nižja od enakega obdobja lani vendar presega načrtovano vrednost.

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Sava Re in Save Re, d.d., za obdobje januar−september 2017 je v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 16. novembra 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 16.11.2017