Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-618/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Sklic 24. skupščine družbe Terme Dobrna d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 24. skupščino delničarjev družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., ki bo dne 31. avgusta 2018, ob 10.00 uri v prostorih družbe, Dobrna 46, Dobrna, v konferenčni sobi Vivat v hotelu Vita.

V prilogi so pripeti Sklic skupščine, Gradivo z utemeljitvami predlaganih sklepov, Prijavnica za udeležbo, Pooblastilo, Revidirano letno poročilo 2017 in Poročilo o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2017.

Osnovni kapital družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. je razdeljen na 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico.

Celotno gradivo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe (tajništvo) TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 46, Dobrna, od dneva objave sklica do vključno 30.8.2018, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 

Celotno gradivo bo objavljeno na spletni strani družbe http://www.terme-dobrna.si v rubriki Za vlagatelje od 11.7.2018 za obdobje najmanj 5 let.

Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani AJPES (uradne objave, e-objave po ZGD) od najkasneje 12.7.2018 dalje.

Uprava
Datum: 11.07.2018