Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-998/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Sklic 26. skupščine družbe Terme Dobrna d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 26. skupščino delničarjev družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., ki bo dne 17. januarja 2019, ob 10.00 uri v prostorih družbe, Dobrna 46, Dobrna, v konferenčni sobi Vivat v hotelu Vita.

V prilogi so pripeti Sklic skupščine, Gradivo z utemeljitvami predlaganih sklepov, Prijavnica za udeležbo in Pooblastilo.

Osnovni kapital družbe TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. je razdeljen na 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico.

Celotno gradivo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe (tajništvo) TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 46, Dobrna, od dneva objave sklica do vključno 17.1.2019, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 

Celotno gradivo bo objavljeno na spletni strani družbe http://www.terme-dobrna.si v rubriki Za vlagatelje od 17.12.2018 za obdobje najmanj 5 let.

Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani AJPES (uradne objave, e-objave po ZGD) od najkasneje 18.12.2018 dalje.

Uprava
Datum: 17.12.2018