Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-168/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na seji dne 3. 4. 2019 potrdil revidirano letno poročilo skupine Sava Re in Sava Re, d.d., za leto 2018 in predlog dnevnega reda sklica 35. skupščine delničarjev Save Re, d.d., ki bo objavljen 8. 4. 2019.

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,95 eura bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 14.722.811,20 eura oziroma 34,23 odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2018. Predlagana dividenda predstavlja 18,8-odstotno rast glede na izplačano dividendo v letu 2018.

Sava Re sledi dividendni politiki, ki jo je sprejela s strateškim načrtom za obdobje 2017–2019, objavljenim 23. 11. 2017. Dividendna politika družbe postavlja usmeritev 10-odstotne rasti dividende letno, pri čemer znesek dividende ne presega 40 odstotkov čistega poslovnega izida skupine. Pri oblikovanju predloga dividende družba upošteva solventnostni položaj, kapitaliziranost po modelih bonitetnih agencij, lastno oceno tveganj in solventnosti ter nove projekte, ki zagotavljajo uresničitev strateških ciljev in razvoj skupine na dolgi rok.

Osnovno vodilo pri oblikovanju predloga dividende je bila torej 10-odstotna rast dividende, kar bi v letu 2019 sicer znašalo 0,88 eura po delnici, uprava in nadzorni svet pa bosta zaradi preseganja načrta čistega poslovnega izida skupine za leto 2018 skupščini predlagala nekoliko višjo dividendo, in sicer 0,95 eura na delnico. Navkljub dobrim rezultatom 2018 smo in bomo stremeli k dolgoročno stabilno rastoči dividendi in primerni dividendni donosnosti glede na tveganja v panogi in svetovnem gospodarstvu. S stabilno rastjo dividende bomo lahko zagotavljali ustrezno dividendo tudi v letih, ko bo skupina beležila morebitne negativne vplive na načrtovan rezultat. Pomemben vidik strategije skupine Sava Re je tudi rast skupine (tako organska kot s prevzemi). V letu 2019 skupina načrtuje 4,5-odstotno rast prihodkov ter rast iz naslova zaključenih prevzemov na hrvaškem zavarovalnem trgu in na slovenskem trgu upravljanja skladov. Tako organska rast kot rast s prevzemi vežeta dodatni kapital, kar pa dolgoročno izboljšuje izrabo kapitala in dobičkonosnost skupine.

Sava Re, d.d., je pri določitvi presečnega datuma upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2018 upoštevala pravila KDD. Predlagan presečni datum upravičenosti do dividende je tako 13. 6. 2019, predlagani datum izplačila pa 14. 6. 2019.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 4. 4. 2019, in sicer najmanj za petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 04.04.2019