Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-319/19

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem četrtletju 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

DOBIČKONOSNO POSLOVANJE. Skupina Triglav je v prvem trimesečju dosegla dobiček pred obdavčitvijo v višini 29,9 milijona evrov (indeks 108 glede na primerljivo obdobje lani). Nanj je vplivalo dobro poslovanje v zavarovalni dejavnosti ter višji neto dobički od prodaje finančnih sredstev.

8-ODSTOTNA RAST PREMIJE. Razmere na zavarovalnih trgih JV Evrope tudi v letu 2019 ostajajo pod vplivom pozitivnih gospodarskih razmer v zadnjih nekaj letih, hkrati pa na poslovanje vpliva zaostrena cenovno konkurenca. Skupina je v prvem trimesečju letos glede na enako obdobje lani dosegla 8-odstotno rast obračunane konsolidirane kosmate premije, v skupnem znesku je ta znašala 317 milijonov evrov. Rast premije Skupine Triglav je bila na večini trgov nad rastjo celotnega trga. V Sloveniji, kjer Skupina Triglav zbere 76-odstotni delež konsolidirane premije, je bila premijska rast v povprečju 6-odstotna (rast trga je bila 5-odstotna) in na trgih izven Slovenije 10-odstotna. Skupina sistematično izvaja začrtane poudarke svoje strategije - prilagaja ponudbo potrebam strank določenega trga, razvija svoje prodajno-komunikacijske kanale (predvsem na trgih izven Slovenije širi pogodbeno prodajno mrežo in bančni prodajni kanal) ter izvaja aktivno trženjsko-prodajno politiko.

Gledano z vidika posameznih segmentov zavarovanj je Skupina dosegla rast premije vseh vrst premoženjskih zavarovanj, rast celotnega segmenta pa je bila 9-odstotna. V segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj se je premija znižala za 2 odstotka predvsem zaradi nižjega obsega enkratne zavarovalne premije v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Premije zdravstvenih zavarovanj so se povečale za 20 odstotkov kot posledica večjega števila sklenjenih zavarovanj in cenovnih prilagoditev, ki jih poganjata predvsem povečan obseg in rast cen zdravstvenih storitev.

RELATIVNO UGODNO ŠKODNO DOGAJANJE. Obračunani kosmati zneski škod Skupine so bili nižji za 3 odstotke glede na primerljivo lansko obdobje in so znašali 166 milijonov evrov. Množični škodni dogodki nanje niso imeli bistvenega vpliva. Čisti odhodki za škode so bili na pričakovani ravni in v primerjavi z lanskimi, relativno nizkimi, so bili višji za 6 odstotkov. Njihova rast je odstotno točko nad rastjo čistih prihodkov od zavarovalnih premij letošnjega trimesečja (indeks 105), zaradi česar je škodni količnik letošnjega trimesečja nekoliko višji od lanskega. Kombinirani količnik Skupine Triglav je znašal ugodnih 91,6 odstotka (lani 88,5 odstotka).

POVEČAN OBSEG SREDSTEV V UPRAVLJANJU. Dejavnost upravljanja premoženja v Skupini Triglav obsega varčevanje preko zavarovalnih storitev ter vlaganje v vzajemne in pokojninske sklade. Hčerinska družba za upravljanje Triglav Skladi je ob koncu prvega četrtletja povečala obseg sredstev v upravljanju, na kar so vplivale razmere na kapitalskih trgih in neto prilivi. V vzajemnih skladih je upravljala 662 milijonov evrov čiste vrednosti sredstev ali 9 odstotkov več kot ob koncu leta 2018, sredstva individualnega upravljanja premoženja pa je povišala za 20 odstotkov na 60 milijonov evrov.

V letu 2019 je Skupina Triglav, skladno s strateško usmeritvijo krepitve dejavnosti upravljanja premoženja, na makedonskem trgu pokojninskih zavarovanj ustanovila družbo za upravljanje z obveznimi in prostovoljnimi pokojninskimi skladi Triglav penzisko društvo AD Skopje. V Sloveniji je uspešno zaključila nakup družbe za upravljanje ALTA Skladi. Z obema svojima družbama za upravljanje Skupina Triglav postaja vodilni ponudnik vzajemnih skladov na slovenskem trgu.  

REALIZIRANI VIŠJI DONOSI OD FINANČNIH NALOŽB. Skupina je ob koncu marca 2019 razpolagala s 3,2 milijarde evrov finančnih naložb. Njihovi donosi (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so znašali 33,5 milijona evrov, na njihovo povečanje v primerjavi z lanskimi so vplivali višji neto dobički od prodaje finančnih sredstev ter višji neto prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti. Neto obrestni prihodki se zaradi razmer nizkih obrestnih mer še vedno znižujejo.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem v prvih treh mesecih leta smo zadovoljni in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega rezultata. Z ekipo preko 5 tisoč sodelavk in sodelavcev sledimo začrtani strategiji in razvijamo Triglav v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.«

V priponki sta objavljena trimesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 15. 5. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 15.05.2019