Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-694/19

PETROL d.d., Ljubljana

Dodatna pojasnila o prenehanju mandata članom uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

V zvezi s pozivoma, ki sta jih uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana prejela s strani družbe Slovenski državni holding, d.d. in s strani Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., dajemo naslednja pojasnila:

 

1. V zvezi z imenovanjem nove uprave družbe

Nadzorni svet družbe Petrol je neodvisni organ družbe. Skladno s statutom družbe ga sestavlja 9 članov, od tega 6 predstavnikov kapitala, ki jih imenuje skupščina družbe in trije predstavniki delavcev, ki jih v nadzorni svet imenuje Svet delavcev družbe.

Skladno z veljavno zakonodajo (38 a. člen Zakona o gospodarskih družbah) se mora vsak član nadzornega sveta izogibati kakršnemukoli nasprotju svojih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo nadzira.

Nadzorni svet družbe je ves čas svojega mandata skrbno spremljal poslovanje družbe z namenom zagotovitve uspešnega poslovanja.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana  je v času svojega mandata ves čas skrbel, da je svojo funkcijo opravljal vestno in skladno z veljavnimi predpisi. Tako družba Slovenski državni holding, d.d., kot tudi kateri izmed ostalih delničarjev, niso imeli nikakršnega privilegiranega položaja, saj je celotna komunikacija z delničarji potekala preko kanalov, ki so za to namenjeni, to je portala Ljubljanske borze SEO.net in spletne strani družbe Petrol d.d., Ljubljana. Tako so imeli delničarji ves čas enak obseg in kakovost informacij. Zaradi navedenega ni moglo priti do morebitnega oškodovanja kateregakoli izmed delničarjev, kljub temu, da so se v zadnjem času v medijih pojavljale trditve o tem.

V zvezi s predčasnim zaključkom mandata članov uprave družbe tako takratna predsednica nadzornega sveta, kot katerikoli član nadzornega sveta ni podajal nobenemu izmed delničarjev družbe nikakršnih informacij, ki že ne bi bile predhodno javno objavljene in tako dostopne vsem delničarjem družbe. Zaradi omenjenega načina komunikacije nihče izmed delničarjev ni bil in tudi ni mogel biti predčasno seznanjen o morebitnih postopkih za predčasno prekinitev mandata nekdanji Upravi družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je organ družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo deluje neodvisno, prav tako tudi vsi njegovi člani delujejo popolnoma samostojno in v korist družbe, ki jo nadzirajo. Nadzorni svet je odločitev, povezano s predčasnim sporazumnim prenehanjem mandata uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana sprejel soglasno, pri čemer so bili na seji nadzornega sveta prisotni vsi njegovi člani. Odločitev je bila sprejeta ob upoštevanju informacij, s katerimi je nadzorni svet v trenutku sprejemanja odločitve razpolagal in po opravljeni razpravi, kjer je temeljito proučil vse okoliščine.

Nadzorni svet je nemudoma po sprejeti odločitvi imenoval začasno upravo v sestavi Nada Drobne Popović in Danijela Ribarič Selaković, članica uprave Ika Krevzel Panić pa nadaljuje s svojim mandatom. Članici uprave sta si medsebojno že razdelili naloge in področja delovanja.

Nadzorni svet je že sklical sejo kadrovske komisije nadzornega sveta z namenom, da se čimprej imenuje uprava s polnim mandatom.

 

2. V zvezi z dogovorom z bivšim predsednikom uprave Tomažem Berločnikom in članoma uprave Rokom Vodnikom in Igorjem Stebernakom

Družba Slovenski državni holding, d.d. je nadzorni svet družbe Petrol, d.d. Ljubljana dne 28.10.2019,  zaprosila:

  • da naj poda pojasnila o razlogih in vzrokih, ki so privedli do predčasnega prenehanja mandata predsednika in dveh članov uprave družbe Petrol d.d.,
  • da naj poda oceno posledic predčasnega prenehanja mandata in
  • za razkritje bistvenih sestavin sporazuma oz. najmanj za razkritje, če iz sporazuma izhajajo razlogi, vzroki in posledice zamenjave treh članov uprave.

V zvezi z zgoraj navedenim nadzorni svet pojasnjuje, da je razlog za predčasno prenehanje mandata predsednika in dveh članov uprave družbe v razhajanju glede izvajanja Strategije družbe, kot je bilo tudi že pojasnjeno v izjavah, ki so bile podane neposredno po podpisu sporazumov. Podrobnejših pojasnil o razlogih in vzrokih, ki so nadzorni svet vodili k sprejetju odločitve za sklenitev sporazuma za predčasno prenehanje mandatov, nadzorni svet v tem trenutku žal ne more podati, saj je s sporazumi določena tudi vsebina t.i. izjav za javnost, ki, vsaj v tej fazi, vključuje tudi delničarje. Kot je bilo že pojasnjeno, je bila odločitev za predčasno prenehanje mandatov potrebna zaradi varovanja interesov družbe in skladna z določili ZGD-1.

S sporazumi je nadalje določeno, da predstavljajo poslovno skrivnost, z izjemo tistega dela, v katerem je bila dogovorjena že omenjena vsebina izjav, ki jih dogovor o poslovni skrivnosti ne obsega. Nadzorni svet družbe je od nekdanjega predsednika in članov uprave poskušal pridobiti soglasje za podajo obširnejših pojasnil o razlogih, ki so bili nekdanji upravi predstavljeni pred sklenitvijo sporazuma in so nadzorni svet vodili k sprejetju soglasne odločitve, da se mandati predčasno zaključijo. Nadzorni svet je prejel zgolj soglasje o razkritju sporazumov, pri čemer pa bivši člani uprave niso podali soglasja o hkratnemu razkritju okoliščin, v katerih so bili sporazumi podpisani. Nadzorni svet ocenjuje, da zgolj z razkritjem besedila sporazumov, brez hkratne pojasnitve dogajanja na sami seji nadzornega sveta in okoliščin, ki so pripeljale do podpisa sporazumov, zainteresirana javnost ne bi dobila jasne slike o razlogih za njegovo ravnanje.

Navkljub legitimnemu interesu delničarjev po prejemu dodatnih informacij, nadzorni svet meni, da je pomembno tudi spoštovanje sklenjenega dogovora, ki je  pravno zavezujoč. Morebitno razkritje dodatnih razlogov bi predstavljalo kršitev prevzetih obveznosti. Čeprav bi bilo morda v danem trenutku za nadzorni svet bolj »smotrno«, da bi podali obsežnejša pojasnila, ocenjujemo, da je pomembno, da prevzetih obveznosti nadzorni svet ne krši.

V zvezi z zgoraj navedenim nadzorni svet dodaja, da je nadzorni svet tudi pri sprejemu odločitve o sporazumnem predčasnem prenehanju mandatov sledil svojemu osnovnemu poslanstvu in dolžnosti sprejemati odločitve, ki so v dobro družbe. Člani nadzornega sveta so ravnali s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, kot to določa Zakon o gospodarskih družbah, ki v istem členu, v katerem določa navedeno dolžnost, hkrati določa, da so člani organov vodenja in nadzora dolžni varovati poslovno skrivnost družbe. Glede na to, da je v Sporazumu izrecno določeno, da predstavlja poslovno skrivnost, nadzorni svet meni, da je potrebno navedeni dogovor spoštovati vse, dokler ne bo pridobljeno soglasje nekdanjega predsednika oz. članov uprave, da se lahko razkrijejo tudi  dodatne okoliščine v katerih so bili sporazumi podpisani, oziroma dokler ne bodo izpolnjeni zakonski in statutarni pogoji, ki bodo omogočali obravnavo navedenih razlogov na skupščini družbe. S tem v zvezi nadzorni svet želi dodati, da je mnenja, da je dejstvo, da so se tudi nekdanji predsednik in oba člana uprave strinjali s sporazumnim predčasnim prenehanjem mandatov, samo po sebi relevantno za presojo odločitve, ki je bila sprejeta.

Za konec naj nadzorni svet doda, da si bo še naprej prizadeval, da bi pridobil soglasje za razkritje dodatnih razlogov, ki so vodili k predčasnemu sporazumnemu prenehanju mandatov. V tem trenutku ne more oceniti, ali bo takšno soglasje dobil. Ne glede na navedeno je mnenja, da lahko delničarji dodatne informacije o odločitvi nadzornega sveta in razlogih, ki so privedli do sporazumnega predčasnega prenehanja mandatov, pridobijo preko izvrševanja svojih delničarskih upravičenj na skupščini družbe.

Na koncu bi želeli poudariti, da je nadzorni svet družbe Petrol d.d. Ljubljana ves čas svojega delovanja ravnal z dolžno skrbnostjo v dobro družbe Petrol d.d., Ljubljana in njenih delničarjev.

 

3. V zvezi s poslovanjem družbe in delom uprave

Družba Petrol d.d., Ljubljana, nadaljuje z izvajanjem ključnih aktivnosti za doseganje strateških ciljev.

Strategija 2018 – 2022 postavlja temelje poslovnega delovanja skupine Petrol. Do leta 2022 je EBITDA  predviden v višini 233 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa v višini 116 milijonov evrov, s poudarkom na stabilnem razmerju kazalnika neto dolg/EBITDA.

Naložbe v stalna sredstva so v obdobju 2018 – 2022 predvidene v skupni višini 521 milijonov evrov, kar je pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost skupine Petrol. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

V skupini Petrol bomo s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbeli za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. S svojim delovanjem bomo vsakodnevno izkazovali družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju. Poslanstvo, ki ga krajše izražamo s korporativnim podpisom Energija za življenje, pa uresničujemo na temelju naših vrednot in osrednjih sposobnosti oziroma konkurenčnih prednosti. Naša ponudba vrednosti (»value proposition«) oziroma koristi za stranke so enostavne, celovite, sodobne, priročne, dostopne, hitre, zanesljive, individualizirane in poštene rešitve, kar zagotavljamo z aktivnim, enotnim in večkanalnim pristopom do strank, ki jih obravnavamo celostno in vseživljenjsko.

Petrolova vizija za leto 2022 nas zavezuje, da bomo kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve povezovali v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne modele.

Naš poslovni model temelji na inovativnosti in stroškovni učinkovitosti, strankam pa ponujamo enostavne, celovite, sodobne in zanesljive rešitve. Obvladovanje tveganj je vpeto v vse ravni našega delovanja, tako ustvarjamo novo vrednost za delničarje in ohranjamo investicijsko bonitetno oceno.

Skupina Petrol deluje na trgih srednje in primarno jugovzhodne Evrope. V trgovsko in energetsko dejavnost na teh trgih, poleg številnih obstoječih večjih in manjših podjetij z inovativnimi poslovnimi modeli, vstopajo novi, tudi globalni akterji. Globalno in lokalno se soočamo z velikimi družbenimi in tehnološkimi spremembami, ki jih lahko na kratko označimo s pojmom »digitalna globalizacija«. Vse to povečuje nevarnosti in hkrati ponuja nove priložnosti.

Naše ključne strateške usmeritve - strateške teme - do leta 2022 so:

1. Uravnoteženost med stabilnim poslovanjem in razvojem za nove izzive.

2. Povečevanje vrednosti na stranko s celovito ponudbo in odlično uporabniško izkušnjo.

3. Procesna učinkovitost in upravljanje tveganj.

Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.

Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 10. oktobra 2019 družbi Petrol d.d., Ljubljana ponovno potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«. S tem se Petrol d.d., Ljubljana uvršča v prestižni krog družb z investicijsko bonitetno oceno. Ohranitev investicijske bonitetne ocene je zato eden ključnih ciljev naše strategije.

Uprava družbe je nemudoma po imenovanju na seji nadzornega sveta družbe dne 24.10.2019 pričela z nadaljevanjem vseh ključnih začetih poslovnih aktivnosti, s poudarkom na pripravi poslovnega načrta družbe za leto 2020 in nadaljevanjem vseh potrebnih postopkov na odprtih projektih družbe, z namenom uspešnega zaključka poslovnega leta 2019. Poslovanje Skupine Petrol poteka nemoteno in skladno s potrjeno strategijo in letnim planom.

 

 

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 30.10.2019