Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-101/20

PETROL d.d., Ljubljana

Vabilo k vložitvi kandidature za člana nadzornega sveta

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Članici nadzornega sveta Nadi Drobne Popović, ki je imela mandat od 10.4.2017 do 10.4.2021, je prenehal mandat dne 10.2.2020, ker je bila z dnem 11.2.2020 imenovana za predsednico uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Statut Petrol d.d., Ljubljana v določbi 10.13. določa, da se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta z dnem, ko bi potekel mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil. Skupščina Petrol d.d., Ljubljana je predvidena s finančnim koledarjem za 23.4.2020.

Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave (v nadaljevanju: Komisija), ki je stalna komisija nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, je pristojna, da izvede postopek in predlaga nadzornemu svetu kandidata za člana nadzornega sveta Petrol d.d., Ljubljana.

Začetek mandata za nadomestnega člana bo 24.4.2020, nadomestnemu članu pa bo prenehal mandat z dnem, ko bi potekel mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, to je s potekom 10.4.2021.

Izbor, katerega od kandidatov bo predlagal nadzorni svet skupščini v imenovanje za zgoraj navedeno mandatno obdobje, bo opravil nadzorni svet sam.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo svoje vloge. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot so zapisani v priloženih Kriterijih za določanje profilov novih članov nadzornega sveta ter druge pogoje, določene z ZGD-1 in Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Vloga z obveznimi prilogami, ki so navedene v nadaljevanju, mora prispeti na elektronski naslov komisija.kadri.ns@petrol.si najkasneje do ponedeljka, 9.3.2020, do 12.00 ure.

Družba ima sprejeto in objavljeno Politiko raznolikosti, zaradi česar še posebno poziva kandidatke ženskega spola k oddaji kandidature.

Komisija bo opravila intervjuje s kandidati iz ožjega izbora predvidoma v dneh od 10.3.2020 do 12.3.2020.

Kandidati morajo predložiti k svoji vlogi izpolnjene in podpisane sledeče obrazce v .pdf obliki:

Europass (dostopen na internetu), Izjava o seznanitvi glede obdelave osebnih podatkov v procesu izbire članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Izjava o funkcijah kandidata v trenutku oddaje kandidature, Izjava po 255. členu ZGD-1 brez overitve, Izjava o neodvisnosti člana NS, Izjava o pripravljenosti kandidata, da sodeluje v notranjih postopkih ugotavljanja primernosti, ki jih lahko imajo večji delničarji

in predložiti v .pdf obliki dokazila o izobrazbi in usposobljenosti.

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta
Datum: 28.02.2020