Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1116/17

GORENJE, d.d., Velenje

Izjava nadzornega sveta ob zahtevi za sklic izredne skupščine Gorenja

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Dobrega pol leta pred zaključkom mandata nadzornega sveta Gorenja je delničar Philip Alexander Sluiter zahteval sklic izredne skupščine z zahtevo po zamenjavi dveh članov nadzornega sveta, v medijih in javnosti pa so se pojavila namigovanja o prijateljskih odnosih med nadzornim svetom in upravo. V duhu transparentnosti in dobrega korporacijskega upravljanja ocenjujemo, da razmere zahtevajo odziv nadzornega sveta. V skladu s transparentnim delovanjem in odprtim komuniciranjem, ki že leta odlikujeta nadzorni svet Gorenja, želimo nekatere navedbe odločno zanikati, nekatere pa širše osvetliti.

Nadzorni svet, ki ga sestavljamo Marko Voljč, predsednik, Bachtiar Djalil, Corinna Graf, Karlo Kardov, Miha Košak, Bernard Pasquier, Uroš Slavinec (predstavniki kapitala), Peter Kobal, Drago Krenker, Krešimir Martinjak in Jurij Slemenik (predstavniki zaposlenih), nadzira poslovanje družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe, poslovnikom in kodeksom ravnanja. Uprava nadzornemu svetu redno poroča o različnih vidikih poslovanja družbe in ga seznanja z drugimi ključnimi aktivnostmi in poslovnimi dogodki, tako da lahko nadzorni svet kar najbolje opravlja funkcijo, zaupano od delničarjev in zaposlenih.

Tudi v letošnjem letu je nadzorni svet podrobno spremljal poslovanje družbe in izvajanje Strateškega načrta Skupine Gorenje. Uprava je v lani, v prvem letu izvajanja Strateškega načrta, dosegla tako cilje na strani prihodkov kot tudi čistega dobička.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Skupina ob zahtevnih razmerah na prodajnih in nabavnih trgih ter trgu dela nadaljevala s stabilnim poslovanjem, saj je ustvarila skoraj 944 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Primerljivi dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je zrasel za dobrih pet odstotkov na skoraj 59 milijonov evrov. Doseženi čisti dobiček je znašal 4,6 milijona evrov, kar predstavlja 12,1-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Čiste finančne obveznosti družbe konec septembra 2017 so bile 3 odstotke nad lanskoletnimi, rast glede na začetek leta pa je predvsem posledica medletnih potreb po financiranju čistega obratnega kapitala. Družba si do konca leta intenzivno prizadeva za izboljšanje vezave obratnega kapitala s pospešenim financiranjem dobavne verige in zniževanje zadolženosti Skupine. Glede na običajno letno dinamiko lahko pričakujemo največji delež prihodkov v zadnjem četrtletju leta. Ob napovedi uprave po tretjem četrtletju, da zaradi negativnih vplivov manjše prodaje od načrtovane, zlasti v Nemčiji in Veliki Britaniji, rasti cen materialov in komponent, pritiskov na stroške dela ter zmanjšano proizvodno produktivnost zaradi uvajanja serijske proizvodnje novih generacij izdelkov, vseh ključnih načrtovanih ciljev za leto 2017 ne bo mogoče v celoti izpolniti, nadzorni svet podpira in spodbuja upravo pri intenzivnem ukrepanju, da bi poslovne cilje v čim večji meri dosegli.

Poslanstvo nadzornega sveta je, da vedno deluje v dobro družbe, hkrati pa se zaveda pomembnosti Gorenja za različne deležnike. Poleg delničarjev, zaposlenih, kupcev in dobaviteljev, ki so naši ključni deležniki, moramo gledati širše. Gorenje sodeluje s številnimi fakultetami in različnimi inštitucijami, podpira vrsto raznolikih družbenih dejavnosti in tudi na ta način daje pomemben pečat k razvoju ožje in širše regije.

Nadzorni svet podpira upravo tudi pri iskanju strateških partnerjev, saj je skladno s strateškim načrtom Skupina Gorenje odprta za potencialne strateške povezave, katerih cilj je rast obsega poslovanja, izkoriščanje ekonomije obsega za zagotavljanje stroškovne učinkovitosti, utrjevanje moči blagovne znamke, dostop do ključnih distribucijskih kanalov ter pospeševanje produktnih inovacij in digitalizacije poslovanja.

Glede preteklih strateških povezovanj želi nadzorni svet ponovno izpostaviti, da ga je uprava redno seznanjala o sodelovanju z družbo Panasonic, pogojih in izvedbi skrbnega pregleda Skupine Gorenje kot tudi o odločitvi Panasonica o nepovečanju lastniškega deleža in kasneje zmanjšanju obsega komercialnega sodelovanja. Glede na to, da pristojne inštitucije v izvedenih nadzornih postopkih glede poročanja Gorenja kot javne družbe niso ugotovile kršitev, ocenjujemo, da je bilo tudi to ustrezno.

Nadzorni svet želi izraziti svoje mnenje tudi o zahtevi Philipa Sluiterja za sklic izredne skupščine s predlogom za zamenjavo Marka Voljča in Uroša Slavinca.

Menimo, da ima vsak delničar pravico predlagati spremembe v nadzornem svetu, če ni zadovoljen z njegovim delom. Dejstvo pa je, da mnenje enega delničarja ne predstavlja osnove za menjave v nadzornem svetu. Za spremembe v nadzornem svetu pred iztekom mandata je potrebna kvalificirana večina treh četrtin pri sklepanju navzočih delničarjev na skupščini. Gorenje se ponaša z zelo dobrim korporativnim upravljanjem, pri čemer tudi v nadzornem svetu stremimo k nenehnemu dvigovanju kakovosti. Delo nadzornega sveta in njegovih komisij poteka na sejah, kjer so poleg uprave pogosto prisotni tudi člani širšega poslovodstva. Seje so vedno zelo poglobljene in vedno tudi zelo kritične. Nadzorni svet vsako leto s pomočjo sekretarja nadzornega sveta izvede samooceno svojega dela in opredeli korake za nadaljnje izboljšanje. Razumljivo je, da se pogledi članov na različne teme, ki zadevajo izzive Gorenja, razhajajo, vendar jih medsebojno izmenjamo v ostrem in spoštljivem dialogu, kar je doslej malodane vedno pripeljalo do poenotenih zaključkov in enoglasnih odločitev. S tem želimo poudariti enotnost nadzornega sveta in ovreči morebitne domneve o razlikah med člani, na kar bi lahko navajala Sluiterjeva zahteva po menjavi dveh članov.

Ob pojasnilu glede mandatov članov nadzornega sveta in mandata predsednika uprave bi radi poudarili pomembnost dela komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pričel s postopki formiranja nominacijskega odbora nadzornega sveta. Slednji bo imel nalogo, da definira kriterije za člane nadzornega sveta za novo mandatno obdobje štirih let, od 21. 7. 2018 do 21. 7. 2022, pripravi nabor kandidatov in jih v končni fazi predlaga nadzornemu svetu v potrditev. Nadzorni svet pa bo tisti, ki bo kandidate predlagal skupščini v izvolitev. Ob tem, da je redna skupščina družbe, kjer se bodo potrjevali člani nadzornega sveta za novo mandatno obdobje napovedana za 11. 5. 2018, bo nadzorni svet kandidate potrdil predvidoma v marcu oziroma začetku aprila prihodnjega leta.

Na predlog kadrovske komisije nadzornega sveta, ki jo vodi Bernard Pasquier, je na letošnji julijski seji nadzorni svet soglasno podprl Franja Bobinca za novega predsednika uprave za obdobje naslednjih petih let, natančneje do 20. 7. 2023. Z enotno podporo je nadzorni svet potrdil, da ima zaupanje v Franja Bobinca kot predsednika uprave in mu je podelil odgovornost za vodenje družbe za naslednje obdobje.

V skladu z visokimi merili poslovnega in etičnega ravnanja, katerim sledimo v Skupini Gorenje, se moramo odzvati tudi na navedbe glede prijateljskega odnosa uprave in nadzornega sveta. Povsem normalno je, da so se skozi dolgoletno delovanje na mednarodnem poslovnem in družbenem področju znanstva predsednika uprave Franja Bobinca in članov nadzornega sveta Gorenja okrepila, odločno pa zanikamo, da bi to kakor koli vplivalo na razprave in odločitve nadzornega sveta glede poslovanja Gorenja. Nadzorni svet in njegove komisije teme na dnevnem redu vedno obravnavajo zelo kritično in strokovno poglobljeno.

Pred Skupino Gorenje je zelo turbulentno obdobje, zato je stabilno vodenje v interesu družbe, njenih deležnikov in delničarjev. Uprava mora najprej narediti vse, da izboljša poslovanje družbe, hkrati pa proaktivno iskati možnega strateškega partnerja. Ob tem mora družba v okviru nekaj mesecev izvesti dve skupščini, ki bosta sklepali (tudi) o imenovanjih novih članov nadzornega sveta. Z namenom zagotavljanja stabilnosti in doseganja čim boljših poslovnih rezultatov nadzorni svet upravo pri teh aktivnostih še naprej podpira.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet
Gorenje, d. d.
Datum: 21.11.2017