Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-994/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o polletnem poročilu

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. se je na seji dne 26.8.2011 seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Luka Koper v obdobju januar – junij 2011.

V prvem polletju 2011 je Luka Koper pretovorila 8.363.443 ton blaga, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Največjo rast pretovora beleži pri kontejnerjih, avtomobilih in tekočih tovorih.

Poslovni prihodki so v prvih šestih mesecih leta 2011 dosegli vrednost 71,7 milijona evrov in so v primerjavi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta višji za 9,5 milijona evrov ali za 15 odstotkov. Rast poslovnih odhodkov, ki so znašali 58,5 milijona evrov, je zaostajala za rastjo poslovnih prihodkov, kar je povečalo dobičkonosnost poslovanja. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je tako znašal 13,2 milijona evrov in je bil za 74 odstotkov večji od doseženega v obdobju januar – junij 2010. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 26,6 oziroma 6,1 milijona evrov več od doseženega v enakem lanskem obdobju.

Skupina Luka Koper je poslovanje v prvem polletju 2011 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 3,4 milijona evrov. Brez opravljene slabitve finančne naložbe v družbo Intereuropa d.d. bi znašal čisti poslovni izid 9,1 milijona evrov.

Celotno poročilo bo na SEONET-u ter na spletni strani družbe www.luka-kp.si objavljeno 29.8.2011.

Nadzorni svet je obravnaval tudi problematiko izvajalcev pristaniških storitev (IPS). Zavedajoč se problematike zaposlenih pri IPSih je upravi naložil, da pogodbena razmerja o najemu storitev med Luko Koper in IPSi dopolni s kontrolnimi mehanizmi, ki bodo zagotavljali delavcem pri IPS spoštovanje delovnopravne zakonodaje, varstva pri delu in razmerja na skupnem delovišču.

Uprava je nadzornemu svetu dolžna redno poročati o aktivnostih na področju problematike IPSov in izvajanja akcijskega načrta redno poročati.

Uprava je že pripravila nove rešitve za razreševanje problematike in nadzorni svet jo zavezuje, da v roku 14 dni sproži postopke podpisovanja dopolnjenih pogodb o najemu storitev.

Nadzorni svet upravo zavezuje, da skupaj s podpisniki sporazuma z dne 6.8.2011 pristopi k oblikovanju dolgoročnih sistemskih rešitev nastale problematike.

Uprava družbe
Datum: 26.08.2011