Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-112/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Informacija o sprejetem poslovnem načrtu za leto 2013 in druge aktualne informacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava družbe za leto 2013 načrtuje v celotni skupini rast prihodkov (na 62,5 mio EUR) in izboljšavo ostalih kazalcev poslovanja (EBITDA na 4,4 mio EUR, EBIT na 1,3 mio EUR) na podlagi katerih je sprejela poslovni načrt za leto 2013, ki v tem letu predvideva pozitivno poslovanje in končni čisti dobiček v višini 660.000 EUR. Težišče aktivnosti v tem letu bo poleg nadaljnje usmerjenosti v širitev trgov in optimizacije proizvodnje usmerjeno v zmanjševanje stroškov ter dodatno nižanje števila zaposlenih, ki naj bi se v letu 2013 v celotnem koncernu znižalo pod 800 delavcev. V letu 2013 bo za investicije namenjeno 2,2 mio EUR, pri čemer bo glavnina teh sredstev namenjena za obnovo ene od linij za proizvodnjo testenin. Z začetkom letošnjega leta se v družbi vpeljuje tudi nova notranja organiziranost, ki temelji na štirih osnovnih dejavnostih in sicer na pekarstvu, testeninarstvu, mlinarstvu in maloprodaji.

 

Poslovodstvo je pravočasno zaznalo znatno poslabšane razmere v relevantnem poslovnem okolju in je že od sredine leta 2012 dalje sprejelo in uveljavilo številne ukrepe s katerimi je bilo v zadnjih mesecih lanskega leta samo v Mlinotest d.d. privarčevanih približno 0,7 mio EUR. Vseh kulminiranih negativnih pogojev poslovanja (drastičen dvig cen osnovnih surovin, rast cen energentov, padec kupne moči, negativne tečajne razlike …) pa v tako kratkem času ni bilo mogoče nevtralizirati. Uprava družbe je na podlagi ocene poslovanja za mesec december 2012 in na podlagi siceršnjih rezultatov poslovanja v letu 2012 na zadnji seji nadzornega sveta dne 1.2.2013 člane nadzornega sveta seznanila z nerevidiranimi rezultati poslovanja, iz katerih izhaja, da bo poslovno leto 2012 družba Mlinotest d.d. zaključila z izgubo v okvirni višini 0,2 mio EUR, celotna skupina pa z izgubo v višini 1,1 mio EUR. Ocena ostalih kazalcev poslovanja za skupino Mlinotest kaže, da celotni prihodki za leto 2012 znašajo okvirno 59 mio EUR, EBITDA bo znašal 2,7 mio EUR, EBIT pa  -0,2 mio EUR.

 

Uprava družbe je tudi pregledala ter v določeni meri modificirala strateške usmeritve za obdobje do leta 2019. V tem obdobju je načrtovano povečanje prihodkov za skupno 40 % pri čemer je načrtovana 20 % rast na tujih trgih, 14 % rast na domačih trgih ter 120 % rast maloprodaje. Glede na to, da slovenski trg omogoča zelo omejeno rast, temelji napoved predvsem na pričakovanih učinkih nove cenovne politike, ureditve vračil, širitvi lastne maloprodaje in umestitvi naših izdelkov na police diskontnih prodajalcev. Stroškovna učinkovitost bo dosežena s specializacijo po posameznih programih. Glede širitve v tujino bo posebna pozornost namenjena trgom severne Italije, Hrvaške in Srbije. Kot enega od potencialnih strateških ciljev v tem obdobju uprava družbe ne izključuje tudi možnosti kapitalskega (ali drugačnega) povezovanja znotraj branže v okviru Slovenije ali tudi širše, za kar pa bi bilo smotrno privabiti potencialne nove kvalitetne investitorje.

 

Objava bo od 8.2.2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 07.02.2013