Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-124/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Mlinotest Živilska industrija d.d, uprava družbe sklicuje 23. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo v petek, 28. 06. 2013 ob 8.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini.

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si.


Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.


Objava sklica skupščine delničarjev bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

 

Uprava družbe
Datum: 29.05.2013
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine