Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-426/14

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d. , Ljubljana, družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja naslednje spročilo:

Nadzorni svet družbe je na svoji 82. redni seji dne 15.5.2014 na podlagi pozitivnega mnenja revizorja in revizijske komisije obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2013 v vsebini kot ga je sestavila uprava družbe.
Revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2013 je bilo objavljeno na SEO-netu (številka dokumenta AR-47/14) in spletnih straneh družbe www.alpetour.si dne 24.4.2014.

V nadaljevanju je nadzorni svet sprejel še naslednje sklepe:
  • seznanil se je s poročilom revizijske komisije v skladu z določili Zakona o  gospodarskih družbah,
  • obravnaval in sprejel je poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi revidiranega letnega poročila in revidiranega letnega konsolidiranega poročila o poslovanju družbe v letu 2013,
  • v skladu s predlogom revizijske komisije je oblikoval predlog skupščini za imenovanje revizorja za poslovno leto 2014,
  • strinjal se je s predlogom delitve bilančnega dobička,
  • obravnaval in sprejel je dnevni red in predloge sklepov za 18. skupščino družbe, ki bo 30.6.2014,
  • seznanil se je z oceno poslovanja za obdobje januar-marec 2014 in poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe in njenih odvisnih družb. 

To obvestilo bo od 15.5.2014 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.alpetour.si še najmanj pet let.

 

Uprava družbe
Datum: 15.05.2014