Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-784/15

SAVA RE d. d., Ljubljana

Združevanje družb skupine Sava Re v državah EU

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: 

Uprava Pozavarovalnice Sava, d.d., je na včerajšnji seji nadzornega sveta predstavila vizijo nadaljnjega razvoja na trgih Evropske unije. 

Vizija vključuje oblikovanje nove zavarovalnice, ki bo združila vse zavarovalnice skupine Sava Re v Sloveniji in na Hrvaškem z namenom uresničevanja razvojnih priložnosti na trgih EU. 

Nadaljnji razvoj skupine temelji na naslednjih strateških ciljih:

  • nudenje preglednih, razumljivih in učinkovitih storitev, ki odražajo dejanske potrebe strank;
  • proaktivno odzivanje na splošen napredek tehnologij;
  • optimalna uporaba virov, predvsem najboljšega znanja v skupini;
  • izkoriščanje sinergij, ki jih zagotavljajo poenoteni procesi poslovanja;
  • optimalno delovanje v okolju Solventnosti II in učinkovit sistem obvladovanja tveganj;
  • razvoj skupne organizacijske kulture, ki bo prevzela najboljše prakse združenih družb. 

V skladu z opisano vizijo bo skupina Sava Re pristopila k projektu združevanja štirih družb: Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia ter družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. Sedež tako nastale družbe bo v Mariboru, osnovne poslovne in razvojne aktivnosti pa se bodo tudi v prihodnje izvajale v Mariboru, Novem mestu in Zagrebu. 

Znotraj skupine Sava Re na slovenskem trgu delujeta dve samostojni zavarovalnici. V obeh so bile izvedene aktivnosti poenotenja procesov in politik na področjih financ, računovodstva, informacijske tehnologije, aktuarstva in nabav. Za nadaljnje povečanje kakovosti poslovanja na preostalih ključnih področjih pa je nujna tudi dejanska združitev obeh zavarovalnic. 

S ciljem uresničenja razvojnega potenciala skupine na hrvaškem trgu vizija vsebuje tudi vključitev družb Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje v združeno zavarovalnico. 

Tako preoblikovanje bo za skupino Sava Re pomenilo boljši konkurenčni položaj na obeh trgih, tako zaradi večje stroškovne učinkovitosti kot večje prilagodljivosti potrebam strank. Pomeni tudi uresničevanje dolgoročne strategije skupine Sava Re, ki tako utrjuje položaj druge najmočnejše zavarovalniške skupine v regiji. 

Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Tilia sta v zadnjih letih poslovali uspešno in dosegali načrtovane cilje. Zavarovalnica Maribor je po vključitvi v skupino Sava Re presegla izhodiščne cilje prestrukturiranja, Zavarovalnica Tilia pa se je na slovenskem trgu uveljavila kot inovativna in prepoznavna zavarovalna družba. Obe hrvaški družbi trenutno poslujeta v skladu s pričakovanji glede na zahtevne razmere na hrvaškem zavarovalnem trgu. 

Ocenjen potencial pozitivnega učinka združitve po treh letih je med 5 in 6 milijoni evrov letno. Ob tem skupina pričakuje, da bodo učinki še večji zaradi oportunitetnih prihrankov, ki pa jih v tem trenutku ni mogoče natančno napovedati. 

Integracija bo potekala v dveh fazah. V prvi fazi bo imenovana ožja delovna skupina, ki bo pripravila natančen izvedbeni načrt združitve. V drugi fazi pa bo delovanje zavarovalnic tudi poenoteno. Pričakujemo, da bo pravno formalna združitev izpeljana do konca leta 2016. 

To obvestilo bo skupaj objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 15. oktobra 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let. 

Uprava družbe
Datum: 15.10.2015