Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-314/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil 111. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je na 45. Redni seji dne 04.05.2016 na podlagi pozitivnega mnenja revizorja in revizijske komisije obravnaval in sprejel Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano  letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2015 v vsebini kot ga je sestavila uprava družbe.

Revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2015 je bilo objavljeno na SEO-netu (številka dokumenta  AR-53/16 ) in spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  dne 25.04.2016.

 V nadaljevanju je nadzorni svet sprejel še naslednje pomembnejše sklepe:

  •  Seznanil se je s poročilom revizijske komisije v skladu z  določili Zakona o gospodarskih družbah;
  • Obravnaval in sprejel je poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi Revidiranega letnega poročila in revidiranega letnega konsolidiranega poročila o poslovanju družbe za leto 2015;
  • V skladu s predlogom revizijske komisije je oblikoval predlog skupščini za imenovanje revizorja za poslovno leto 2016;
  • Obravnaval in sprejel je dnevni red in predloge sklepov za 14. Skupščino družbe;
  • Seznanil se je z oceno poslovanja družbe za obdobje januar- marec in njenih odvisnih družb;
  • Sprejel sklep glede uskladitve sejnin nadzornega sveta in revizijske komisije.

 

To obvestilo bo od danes dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 04.05.2016