Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-409/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnilo glede suma tržne manipulacije (in zlorabe notranjih informacij)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Z vidika enakomernega in transparentnega obveščanja vseh delničarjev smo dolžni pojasniti neresnične in zavajajoče podatke o poslovanju družbe Luka Koper, d. d. in njenih strateških načrtov, ki so se v zadnjih dneh pojavili v nekaterih medijih.  

Na portalu Siol.net je objavljen članek http://siol.net/novice/gospodarstvo/tri-fronte-v-luki-koper-419603, v katerem se avtorja sklicujeta na podatke iz Analize NLB. Analiza, ki je v celoti objavljena tudi na spletni strani naše družbe https://luka-kp.si/slo/mnenja-analitikov-235 (in nam je bila poslana po elektronski pošti 1.6.2016) v tabeli 9 (stran 9) navaja povsem zgrešene podatke o stroških dela, čeprav so ti javno objavljeni v letnih poročilih družbe in skupine Luka Koper. Avtor analize je namesto stroškov dela navajal stroške amortizacije in na podlagi napačnih podatkov pripravil predvideno rast stroškov dela do leta 2019, ki je posledično zgrešena.

Avtorja članka sta na podlagi napačnih podatkov iz tabele v Analizi NLB primerjala rast prihodkov, stroškov dela in EBIT med leti 2015 in 2019 in ugotovila, da naj bi stroški dela v prihodnjih letih rasli bistveno več kot je predvidena rast prihodkov in rast dobička, kar je neresnično in zavajajoče. Na podlagi Strateškega poslovnega načrta družbe in Skupine 2016 – 2020, ki ga je nadzorni svet družbe potrdil avgusta lani, je predvidena rast vseh treh omenjenih kategorij za 5-letno poslovanje Luke Koper, d. d. do leta 2020 okoli 30 odstotkov oziroma je rast vseh treh navedenih kategorij uravnotežena. 

Glede na to, da so se v javnosti pojavili tudi dvomi o uspešnosti kazalnika EBITDA marža je potrebno poudariti, da je bil ta v letu 2015 37% in bo skladno s strateškim poslovnim načrtom leta 2020 znašal 39%, kar nakazuje ugodno pozitivno rast. Poudarjamo tudi, da je takšna vrednost kazalnika EBITDA marža za našo panogo nadpovprečna. Hkrati opozarjamo, da je po strateškem poslovnem načrtu predvideno, da bo kazalnik ROE do leta 2020, kljub obsežnim načrtovanim naložbam stabilen na nivoju 10%. 

Odločno moramo reagirati tudi na izjavo predsednika uprave SDH Marka Jazbeca v prispevku v oddaji Primorska kronika (TV Koper) z dne 15.6.2016, v katerem v izjavi navaja: »V strateškem dokumentu seveda moti zelo, zelo velika razlika med dinamiko planiranih prihodkov in pa dinamiko bodočih stroškov dela v naslednjih letih.«

Iz te izjave je jasno razumeti, da se g. Jazbec sklicuje na Strateški poslovni načrt družbe in Skupine 2016 – 2020, ki je bil javno objavljen zgolj kot povzetek (http://seonet.ljse.si/?doc_id=58068), v katerem družba ni navedla podatka o predvidenih stroških dela leta 2020. Glede na okoliščino, da izjava g. Jazbeca poraja sum, da je bila kršena pravica delničarjev do enakomerne obveščenosti, je družba dolžna jasno in izrecno poudariti, da ima omenjeni dokument oznako strogo zaupno in ga družba NI posredovala nobenemu delničarju.

Poleg tega je zgoraj citirana izjava neresnična, kot smo podrobno pojasnili že pri zgornjem komentarju članka na portalu Siol.net, in zato zavajajoča za javnost in delničarje. 

Družba bo, skladno z ZTFI sume zlorabe tržne manipulacije prijavila ATVP.

Uprava družbe
Datum: 16.06.2016