Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-24/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Iztekel se je prevzem družbe Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Mlino d.o.o. je 2. avgusta na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostih papirjev objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Mlinotest d.d.. Iz ponudbe izhaja, da je bila objavljena prevzemna ponudba obveza, nastala zaradi Mlinojevega nakupa večinskega paketa delnic Vipe Holdinga. Poleg družb Mlino in Vipa Holding, ki sta bili po zakonu dolžni prevzem skupaj objaviti, je k skupnemu prevzemu pristopila tudi Občina Ajdovščina, ki je lastnica dobrih 6 % Mlinotesta. Vsi trije prevzemniki so podpisali sporazum in se dogovorili, da Mlino v imenu vseh pripravi prevzemno ponudbo ter zagotovi vsa potrebna sredstva in izpolni vse ostale pogoje za prevzem. Objavljena prevzemna ponudba je vzbudila kar nekaj pozornosti, predvsem zaradi aktivnega nasprotovanja Kristijana Verbiča, predsednika VZMD, sicer lastnika nekaj delnic Mlinotesta d.d.. S svojimi sporočili želi prepričati javnost, da gre za managerski, sovražni prevzem, ki bo povzročil »nepopravljivo gospodarsko škodo«, kot se je sam izrazil. Ker vsa dejstva dokazujejo, da je situacija in resnica popolnoma drugačna in ker smo dolžni in odgovorni zaščititi ugled in gospodarske koristi družbe Mlinotest d.d., pojasnjujemo okoliščine in točna dejstva.

Uspešnost poslovanja je v visoki korelaciji z lastniško strukturo podjetja ali, če pogledamo obratno, breme neurejenih lastniških razmerij lahko podjetje zelo oslabi. Zato je želja uprave, zaposlenih in tudi širšega okolja po urejeni lastniški strukturi, ki potem omogoča trajno usmeritev in osnovni fokus deležnikov predvsem na uspešnost poslovanja podjetja. Dediščina družbene lastnine Mlinotesta, ki je preko procesov poosamosvojitvene privatizacije sicer že leta 1993 dobila sicer znane lastnike v SODu in KADu in še nekatere, med njimi kmalu z deležem pomembno VIPO, določa tudi mnoga dogajanja v Mlinotestu, njegovem ožjem lokalnem okolju in tudi širšem slovenskem prostoru. Tudi zato, ker sta VIPA oziroma VIPA holding, ki sta bila in sta še pomembna lastnika Mlinotesta d.d., zašla v finančne težave in sta v postopku likvidacije. In hkrati seveda tudi zato, ker je Mlinotest največje in uspešno podjetje v občini Ajdovščina, v preteklosti močnega in uspešnega industrijskega okolja, katerega podjetja so dajala delo prebivalcem ožjega in širšega območja občine in Vipavske doline, ki je bilo v preteklih letih tarča in želja mnogih prevzemnikov. Nobena skrivnost tudi ni, da so leta krize zaprla vrata marsikaterega slovenskega podjetja ali pa je njegovo lastništvo  bolj ali manj transparentno in po bolj ali manj primerni ceni, prešlo v roke tujih lastnikov. Tudi v našem lokalnem okolju je tako in nedvomno je zmanjšanje števila kvalitetnih delovnih mest in razvojno naravnanih podjetij, ki bi dajala perspektivno ožji in širši dolini, posledica tudi tovrstnih dogodkov. Zato ne presenečajo že pred leti izražene pobude občine Ajdovščina zaposlenim v Mlinotestu za skupen vstop v lastništvo podjetja in s tem ohranitev delovnih mest v podjetju, katerega program je perspektiven in razvojno naravnan, pa tudi tehnološko sodoben in upravljavsko dobro voden.

Občina Ajdovščina je zato že v proračunu za leto 2014 rezervirala sredstva, da bi se lahko potegovala za lastniški delež v Mlinotestu in hkrati pozvala zaposlene v podjetju, da s prihranki sodelujejo, se zavzamejo za svoje podjetje in vstopijo tudi v njegovo lastniško strukturo. 49 sodelavk in sodelavcev Mlinotesta d.d. je tako v začetku leta 2014 ustanovilo družbo Mlino d.o.o., in sicer z jasno opredeljenim namenom: pridobiti lastniški delež v družbi Mlinotest d.d. in s tem ohranjati delovna mesta, predvsem pa tudi nadaljevanje razvoja, proizvodnje in vseh poslovnih  funkcij v Ajdovščini. Približno 10 % zaposlenih je torej vložilo svoja razpoložljiva sredstva in prihranke in se odločilo, da nadaljujejo zgodbo uspešnega Mlinotesta, podjetja, ki bo prihodnje leto obeležilo 160 let neprekinjenega delovanja. Med ustanovitelji Mlinoja je bil tudi predsednik uprave, oba člana uprave, velik del poslovodnih delavcev z vseh nivojev, prav tako pa tudi drugi zaposleni vse do proizvodnih delavcev. Z vloženimi sredstvi smo vsi jasno pokazali, da zaupamo v podjetje in njegov razvoj. Družbeniki Mlinoja smo za osnovni kapital te družbe dali osebne in družinske prihranke, mnogi so najeli tudi osebne kredite. Na koncu smo na ta način zbrali preko 1,6 mio EUR osnovnega kapitala, pri čemer za ta namen ni šel niti en evro iz Mlinotesta. Osnovni princip in glavni smoter je namreč bil, da se v prizadevanjih za lastništvo Mlinotesta ne bo nikoli na kakršen koli načni nezakonito uporabljalo sredstva družbe.

13. maja 2015 je Mlino kupil dobrih 23 % delnic Mlinotesta d.d., istočasno je delnice kupila tudi občina Ajdovščina, in sicer dobrih 6 % delnic. Lastniške spremembe so se prvič odrazile s pobudo za sklic skupščine Mlinotesta d.d. konec lanskega leta in skupščina je v začetku letošnjega leta na predlog Mlinoja in Občine Ajdovščina odpoklicala dva nadzornika, Boruta Kuhariča in Silvana Peršoljo. Imenovana sta bila dva nova člana tega organa, Ivan Vodopivec in Miran Gombač. Zaradi postopkovnih negotovosti je bila sicer sklicana še ena skupščina, potekala je 11. februarja in je sklepe prejšnje skupščine potrdila.

Odpoklicana nadzornika Borut Kuharič in Silvan Peršolja, ki sta se jima pridružila tudi mali delničar in predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristijan Verbič in Matjaž Titan, pooblaščenec malega delničarja Mihe Likarja, sta napovedala izpodbojne tožbe in s tem izkazala svoje nestrinjanje z dogajanjem v Mlinotestu. To se je med drugim izrazilo tudi na skupščini Mlinotesta d.d. v maju, na katerem sta uprava in nadzorni svet predlagala sklep, da se del bilančnega dobička poslovnega leta 2015 v višini 585.100,73 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda bi v tem primeru znašala 0,17 EUR bruto na delnico. Vendar je na skupščini prišlo do izglasovanja nasprotnega predloga, ki je določil višino dividende 0,43 EUR bruto na delnico. Določeno je tudi bilo, da mora Mlinotest d.d. dividende izplačati v 30 dneh in Mlinotest je to za vse lastnike delnic za katere je imel popolne podatke, tudi storil. Tik pred dnevom, ki je bil določen kot končni datum za izplačilo dividend, smo prejeli začasno odredbo, ki jo je sprejelo sodišče na osnovi zahtevka za izdajo začasne odredbe in tožbe delničarja Miha Likarja, ki je zahteval delno razveljavitev sklepa o delitvi dobička, ki ga je skupščina izglasovala. Zoper sklep o začasni odredbi smo vložili ugovor in sodišče je že odpravilo odredbo kot neutemeljeno.

2. avgusta je Mlino d.o.o. objavil prevzemno ponudbo, ki je dvignila kar nekaj prahu in v javnost vrgla veliko insinuacij in očitkov. Med drugimi je  Kristijan Verbič želel ustvariti vtis, da je Mlino krinka za managerski prevzem in da Mlinotest prevzema uprava sama in to z denarjem Mlinotesta. Uprava je takoj po njegovih prvih zlonamernih izjavah objavila sporočilo, v katerem smo absolutno zanikali izjave predsednika VZMD, ki pa svoje trditve neutrudno ponavlja v stilu »stokrat ponovljeno neresnico bodo ljudje sprejeli kot resnico«. Tudi Mlino d.o.o. je javno pojasnil, da je za namene objavljene prevzemne ponudbe iz lastnih virov ter z najetimi posojili uspel zagotoviti skoraj 2,7 mio EUR, ki jih je za namen tega prevzema deponiral pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Očitno je bilo zaradi dejstva, da se z 48 % delnic Mlinotesta v lasti Vipe Holdinga zaradi sodnega spora z eno od bank še ne more prosto razpolagati, potrebno po internih pravilih KDD zagotoviti denarna sredstva tudi za nakup teh delnic, zato je bila ponujena kupnina za delnico nižja od tiste, ki bi jo sicer lahko ponudili preostalim delničarjem Mlinotesta. Agencija za trg vrednostnih papirjev je pred izdajo dovoljenja za objavo ponudbe zagotovo pridobila vse podatke o viru teh sredstev in ni ugotovila nobene povezave z Mlinotestom d.d.. Iz objavljene ponudbe in tudi mnogih kasnejših pojasnil je tudi jasno razvidno, da Mlino ne namerava izkoristiti zakonskih možnosti za izključitev preostalih delničarjev v 90 dneh po zaključenem prevzemu. Konec koncev za to tudi ni izpolnjen zakonski predpogoj, saj ni pridobljenih več kot 90 % vseh delnic. Insinuacija, da se Mlinotest odkupuje z Mlinotestovim denarjem ali dajanjem garancij, je torej povsem neresnična in to je tudi jasno dokazljivo. Za namere nekaterih to seveda ni prijetno dejstvo, zato raje še kar naprej obveščajo medije o »domnevnih nepravilnostih«. 

Prevzemna ponudba je glede na objavljeno obvestilo o izidu uspela. Lastniška struktura Mlinotesta d.d. je zaradi razuma  in pozitivne naravnanosti Mlinoja, občine Ajdovščina in Vipa holdinga d.d. v likvidaciji, torej podpisnikov sporazuma, stabilna, čeprav je jasno, da bo tudi v prihodnje tarča apetitov mnogih, ki enostavno želijo pridobiti koristi samo zase in so zato pripravljeni storiti marsikaj, ne glede na zakonitost, kaj šele moralo. Uprava Mlinotesta zato izjavlja, da bo brezkompromisno in odločno ravnala tudi v prihodnje. Tako kot je zavrnila vsakršno sodelovanje z VZMD, ki z zanemarljivo količino delnic dela proti interesom deležnikov podjetja, tako malih delničarjev in kot tudi vseh ostalih dejanskih delničarjev, zelo očitno pa v interesu sebe in zelo ozkega kroga ljudi, bo ravnala tudi v prihodnje. 

Mlinotest  je podjetje s tradicijo, hkrati pa razvojno in v prihodnost in širitev trgov naravnano podjetje, ki dosega dobre rezultate. Najbrž je tudi zato in zaradi za Slovenijo nekoliko neobičajnega pristopa h konsolidaciji lastništva,  trn v peti tistih, ki želijo pridobiti korist ne glede na to, kaj bo s podjetjem v prihodnje. In zato bo uprava Mlinotesta poleg spoštovanja zakonitosti poslovanja tudi v prihodnje spoštovala tudi sklepe skupščine in zavezana skrbnemu poslovanju v korist vseh delničarjev in skrbi za dobrobit zaposlenih ter lokalnega okolja.

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

 

David Nabergoj, predsednik uprave Mlinotest d.d.
Danilo Kobal, član uprave Mlinotest d.d.
Matija Majcenovič, član uprave Mlinotest d.d.
Datum: 05.09.2016