Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-45/18

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Objava Letnega poročila Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2017

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Slovenski državni holding d. d., Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2017.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 25. aprila 2018, potrdil Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2017.

SDH je poslovno leto končal uspešno, saj znaša poslovni izid pred obdavčitvijo 37,54 mio EUR, po uskladitvi za odložene davke pa znaša čisti poslovni izid obračunskega obdobja 31,95 mio EUR, kar je manj kot leta 2016, predvsem zaradi novo oblikovanih rezervacij za izpolnitev obveznosti iz denacionalizacije.

Pozitivno so na izid vplivale višje dividende in kapitalski dobički, ki so bili ustvarjeni pri prodaji delnic družb Paloma, d. d. in Intertrade ITA, d. d. ter likvidaciji družbe Dekorativna d. d.

Ustvarjenih je bilo 62,72 mio EUR prihodkov, od tega 88,9 % finančnih prihodkov. Tudi v letu 2017 so bile najpomembnejši prihodek prejete dividende. Poslovni odhodki so znašali 20,98 mio EUR (od tega rezervacije za denacionalizacijo 14,45 mio EUR), odhodki za obresti pa 4,17 mio EUR, kar je manj kot v preteklem letu, predvsem zaradi odplačila visokega zneska kreditov, prav tako v letu 2017 ni bilo več odhodkov za obresti za obveznico SOS2E, ki je v letu 2016 zapadla.

SDH je v letu 2017 znižal dolg v skupni višini 280 mio EUR, kar je 80 mio EUR več, kot je znašala dokapitalizacija konec leta 2016. Obseg finančnega dolga je obvladljiv in je konec leta 2017 znašal 105 mio EUR, SDH pa načrtuje znižanje dolga za dodatnih 5 mio EUR do konca leta 2018.

Konec leta 2017 je SDH neodplačno prenesel del kapitalskih naložb v lasti SDH v last RS v skupni vrednosti 200 mio EUR, predviden je tudi nadaljnji prenos vseh strateških in pomembnih naložb na RS do konca leta 2020. ZSOS utemeljuje podlago za prenos premoženja v dokapitalizaciji SDH in skorajšnjem končanju denacionalizacijskih postopkov. SDH bo po letu 2020 razpolagal le z naložbami, ki so klasificirane kot portfeljske naložbe in bodo namenjene poplačilu preostalih denacionalizacijskih obveznosti.

Prve ocene poslovanja družb portfelja RS in SDH za leto 2017 kažejo, da bo ROE teh družb skupaj v letu 2017 dosegel 6,1 %, kar presega 5,2-odstoten ROE, ki je bil načrtovan za to leto (LNU).

SDH aktivno podpira in spodbuja razvoj, uspešnost in učinkovitost poslovanja družb  v upravljanju in s svojimi odločitvami na skupščinah družb sledi odgovornemu pristopu glede politike dividend z ustreznim ravnotežjem med dividendami in razvojnimi potrebami družb. Leto 2017 je bilo z vidika prejetih dividend rekordno. Družbe z lastniškim deležem RS (vključujoč delež ZPIZ v Zavarovalnici Triglav, d. d.) so v letu 2017 izplačale 211 mio EUR dividend, kar je 69 mio EUR (49 %) več kot prejšnje leto. SDH je iz udeležbe v dobičku v družbah, v katerih ima sam lastniške deleže, v letu 2017 prejel 46 mio EUR oziroma 2,1 mio EUR (4,8 %) več kot prejšnje leto.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo od 26. 4. 2018 dalje na spletni strani družbe www.sdh.si in dostopne najmanj deset let od dneva objave. 

Uprava
Slovenski državni holding, d. d.
Datum: 26.04.2018