Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-456/18

INLES, d.d., Ribnica

Sklic 22. skupščine družbe

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, upravni odbor sklicuje

22. skupščino

delniške družbe INLES d.d.,

ki bo v  sredo 27.6.2018 , ob  11.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica

Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo, vzorec prijave udeležbe in pooblastila, dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Sklic skupščine z dnevnim redom, predlogi sklepov in informacijami za delničarje je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe v priloženem besedilu.

Sklic skupščine je objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet, AJPES-a in na spletni strani družbe www.inles.si , od datuma objave sklica dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Upravni odbor
Datum: 24.05.2018