Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-541/18

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo za delničarje - 30. skupščina družbe MLINOTEST d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na 30. skupščini družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki je potekala dne 13.06.2018 ob 11.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.


Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ - od točke 1 do točke 6 je bilo 3.394.411 delnic in glasov.


Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 98,62 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

 

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 78,48 odstotkov (2.701.262 delnic), FIN VITA d.o.o. 17,96 odstotkov (618.148 delnic), MARLES d.d. 1,04 odstotkov (35.832 delnic), NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 0,24 odstotkov (8.360 delnic), INDEKS d.o.o. 0,16 odstotkov (5.626 delnic), ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. – fiduciarni račun 0,09 odstotkov (3.161 delnic), Nabergoj David 0,07 odstotkov (2.556 delnic), SPIRA PET d.o.o. 0,06 odstotkov (1.945 delnic), Kropej Janez 0,03 odstotkov (1.000 delnic), Nabergoj Dominik 0,03 odstotkov (980 delnic), PUBLIKUM HOLDING d.o.o. 0,01 odstotkov (453 delnic), Nabergoj Marija 0,01 odstotkov (374 delnic), IMPALA REAL d.o.o. 0,00 odstotkov (160 delnic), Nabergoj Marko 0,00 odstotkov (124 delnic), VZMD 0,00 odstotkov (24 delnic), Verbič Kristjan 0,00 odstotkov (11 delnic), DRUŠTVO MDS 0,00 odstotkov (1 delnica), mali delničarji po pooblaščencu iz Društva MDS 0,42 odstotkov (14.394 delnic).

 

 

 

Sprejeti sklepi:

 

 

1.            Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.


Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Bajc (predsednica) in Nataša Češčut (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.394.411 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

     

2.            Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
 

Sprejeti sklep pod točko 2.a:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 4.535.134,83 EUR in se uporabi:

- v višini 1.307.872,22 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 26.07.2018. Izplačilo dividend, ki znaša 0,38 EUR bruto na delnico, se opravi dne 27.07.2018;

- v preostali višini 3.227.262,61 EUR ostane nerazporejen.

 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.394.411 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

 

Sprejeti sklep pod točko 2.b:
Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2017.

 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.394.124 oddanih glasov, proti je glasovalo 287 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

 

Sprejeti sklep pod točko 2.c:
Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2017.

 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.394.124 oddanih glasov, proti je glasovalo 287 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

 

3.            Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.

 

Sprejeti sklep pod točko 3.:

Vseh 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031108200 in oznako MAJG ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba MLINOTEST Živilska industrija d.d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 4,75 EUR za vsako delnico, pri čemer bo družba sklepala pogodbe za nakup predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino v obdobju od 28.07.2018 do 28.08.2018.

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

- če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,

- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

 

Sklep je bil sprejet v navedeni vsebini, kot nasprotni predlog, ki ga je pred začetkom skupščine vložil delničar VZMD; za sprejetje sklepa je glasovalo 3.320.434 oddanih glasov, proti je glasovalo 72.592 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 1.385. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

 

4.            Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic.

 

Sprejeti sklep pod točko 4.:

Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi delnice v maksimalnem deležu 10 % vrednosti osnovnega kapitala oziroma 344.790 delnic, vključno z delnicami, ki jih družba že ima.

Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od vrednosti, ki je v sklepu iz prejšnje točke dnevnega reda določena kot denarna odpravnina delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku, ter ne sme biti nižja od polovice te vrednosti.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi optimizacije kapitalske strukture družbe. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.

 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.393.329 oddanih glasov, proti je glasovalo 1.082 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

 

5.            Predlog sprememb statuta družbe.

 

Sprejeti sklep pod točko 5.:

Statut družbe MLINOTEST živilska industrija d.d. se spremeni tako, da:

- se besedilo prvega odstavka točke 6.4. Statuta spremeni tako, da se glasi: »Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine na spletnih straneh AJPES in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.«;

- se v točki 6.9.a Statuta črta drugi odstavek;

- se črta točka 6.9.b Statuta;

- se besedilo točke 8.0. Statuta spremeni tako, da se glasi: »Družba objavlja svoja sporočila na spletnih straneh AJPES in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.«.

Ta sklep se sprejme pod odložnim pogojem umika delnic MAJG iz trgovanja na organiziranem trgu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v primeru izpolnitve odložnega pogoja in posledične uveljavitve tega sklepa ustrezno uskladi Statut.

 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.385.836 oddanih glasov, proti je glasovalo 5.403 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 3.172. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

 

6.            Imenovanje revizorja za leto 2018.

 

Sprejeti sklep pod točko 6.:

Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 3.394.411 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 3.394.411. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 3.394.411, kar predstavlja 98,45 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

 

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 


Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest.si.

 

MLINOTEST d.d.
Uprava družbe
Datum: 14.06.2018