Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-48/19

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Objava Letnega poročila Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2018

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Slovenski državni holding d. d., Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2018.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 24. aprila 2019, potrdil Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2018.

SDH je poslovno leto 2018 končal uspešno, saj je ustvarjeni poslovni izid pred obdavčitvijo znašal 44,9 mio EUR, po uskladitvi za odložene davke pa je dosežen čisti poslovni izid obračunskega obdobja 43,1 mio EUR. Realizirani dobiček je večji v primerjavi z letom 2017, ker so bili v tem letu oblikovani odhodki za rezervacije za izpolnitev obveznosti iz denacionalizacije.

Ustvarjenih je bilo 59,7 mio EUR prihodkov, od tega 77,4 % finančnih. Med prihodki so najpomembnejše prejete dividende, ki pa so zaradi prenosa določenih kapitalskih naložb na RS (konec leta 2017) približno 12 % nižje kot v letu 2017. Odhodki so znašali 14,8 mio EUR. Poslovni odhodki so v letu 2018 pomembno višji v primerjavi s preteklim obdobjem, predvsem zaradi stroškov, ki so nastali v prodajnih postopkih kapitalskih naložb. Iz istega razloga so tudi poslovni prihodki višji, stroške namreč povrne RS. Odhodki za obresti so se v primerjavi s preteklim obdobjem znižali, saj je SDH poravnal vse obveznosti do poslovnih bank.

SDH še vedno aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so večinoma le še najzahtevnejši primeri. SDH v imenu in za račun RS izplačuje tudi odškodnine upravičencem po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO. SDH je zagotavljal denarna sredstva za pokrivanje obveznosti predvsem iz depozitov in povračil s strani RS. Najpomembnejši vir za pokrivanje denacionalizacijskih obveznosti v letu 2018 so bile dividende družb v lasti SDH. SDH je poplačal zadnje bančno posojilo v višini 5 mio EUR in znižal svoje finančne obveznosti na 100 mio EUR, kar predstavlja obveznica SOS3.

Upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH v 2018

Na ravni portfelja je bilo leto 2017 s 6,5-odstotno donosnostjo lastniškega kapitala (ROE) najuspešnejše leto, odkar imamo centralizirano upravljanje kapitalskih naložb države, ocene v začetku leta 2019 za leto 2018 pa že kažejo, da bomo kljub spremenjenemu portfelju (prodaja deleža NLB) dosegli predvidoma 6,3-odstotni ROE, kar pomeni preseganje zastavljenega cilja v LNU 2018. Skupaj je bilo v letu 2018 iz lastništva kapitalskih naložb SDH in RS zbranih 266,8 mio EUR »rednih« dividend (za poslovno leto 2017). Če prištejemo še »dodatne« dividende Telekoma Slovenije in Nove Ljubljanske banke, ki jih upoštevamo kot enkratne dogodke, znaša skupni znesek vseh zbranih dividend 487,3 mio EUR (259,7 mio EUR za poslovno leto 2016).

Končne rezultate upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH na podlagi revidiranih in konsolidiranih izkazov družb v 2018 bo SDH predstavil v Letnem poročilu upravljanja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo od 25. 4. 2019 dalje na spletni strani družbe www.sdh.si in dostopne najmanj deset let od dneva objave. 


 

 

 

Uprava
Slovenski državni holding d. d.
Datum: 25.04.2019
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2018