Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-378/19

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – marec 2019.

V obdobju januar – marec 2019 so čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper dosegli 61 milijonov evrov in so bili za 8 odstotkov oziroma za 4,4 milijona evrov večji kot v letu 2018. Čisti prihodki iz naslova tržne dejavnosti so, kljub padcu ladijskega pretovora za 3 odstotke, glede na predhodno leto, presegli rezultate predhodnega leta za 7 odstotkov oziroma za 3,7 milijona evrov. Višji prihodki so bili doseženi iz naslova skladiščenja, dviga cen in ugodnejše strukture pretovora. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine je v prvem trimesečju leta 2019 znašal 17 milijonov evrov, kar je za 1 odstotek manj kot v  enakem obdobju lanskega leta. Za 1 odstotek se je zmanjšal tudi poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in dosegel 24 milijonov evrov. Čisti poslovni izid se je v obravnavanem obdobju povečal za 1 odstotek in je dosegel 14,4, milijona evrov.

Poslovni odhodki Skupine so v obdobju januar – marec 2019 znašali 44,7 milijona evrov, kar je za 8 odstotkov več kot v letu 2018. V okviru poslovnih odhodkov so se povečale vse vrste stroškov razen stroškov storitev in amortizacije. Stroški storitev so se znižali za 1,2 milijona evrov, saj je Skupina pristopila k implementaciji strategije izvajanja pristaniških storitev. Stroški dela so znašali 17,5 milijona evrov, kar je za 25 odstotkov več kot v istem obdobju lanskega leta - na povišanje je vplivalo večje število zaposlenih. Družbe Skupine Luka Koper so imele na dan 31. marca 2019 skupaj 1.558 zaposlenih, kar predstavlja, glede na stanje 31. marca 2018 povečanje za 41 odstotkov. Povečali so se tudi stroški koncesije. S 1. marcem 2019 pa je družba pričela plačevati takso na pretovor, ki je za ta mesec znašala 546,2 tisoč evrov.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je Skupina za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena osnovna sredstva namenila 12 milijonov evrov, kar je 9,7 milijona evrov več kot v prvem trimesečju leta 2018. Povečanje naložb je predvsem iz iz naslova izgradnje novega vhoda v pristanišče in nabavo prekladalne opreme.

V prvem četrtletju leta 2019 je ladijski pretovor dosegel 6 milijonov ton blaga, kar je 3 odstotke manj kot v prvem četrtletju leta 2018. Nižji ladijski pretovor je družba dosegla na terminalu za razsute tovore, saj je bila v prvem četrtletju leta 2018 dobava blaga intenzivnejša zaradi remonta plavža, ki je potekal od sredina julija do konca septembra 2018. Nižji je bil tudi pretovor avtomobilov, kar je odraz obstoječe tržne situacije zmanjšane prodaje vozil na ključnih trgih Evrope. Rast pretovora pa je družba dosegla pri blagovnih skupinah kontejnerji in tekoči tovori.

Informacija bo od 24.5.2019 dalje dostopna na spletni strani www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 24.05.2019