Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-573/19

VIPA HOLDING, d.d.

Obvestilo za delničarje – sklepi redne skupščine družbe VIPA HOLDING d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v petek 23.08.2019, ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ - od točke 1 do točke 4 je bilo 6.451.057 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 88,063 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 88,059 odstotkov (6.450.756 delnic), Bosiljka Zvonar 0,003 odstotkov (234 delnic) in Dimitrij Marinič Rijavec 0,001 odstotkov (67 delnic).

 

Sprejeti sklepi:

 

1.            Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Tomaž Juvan (predsednik) ter Suzana Žarkovič (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.450.756 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 301. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.450.756. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.450.756, kar predstavlja 87,794 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

     

2.            Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sprejeti sklep pod točko 2a.:

Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2018.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.450.756 oddanih glasov, proti je glasovalo 301 glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.451.057. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi,  je 6.451.057, kar predstavlja 87,798 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Ker je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta, je odpadlo glasovanje o nasprotnem predlogu.

G. Slavko Djurdjević (pooblaščenec delničarjev Bosiljka Zvonar in Dimitrij Marinič Rijavec) je zoper sprejeti sklep napovedal izpodbojno tožbo.

 

Sprejeti sklep pod točko 2b.:

Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2018.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.450.756 oddanih glasov, proti je glasovalo 301 glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.451.057. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi,  je 6.451.057, kar predstavlja 87,798 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Ker je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta, je odpadlo glasovanje o nasprotnem predlogu.

G. Slavko Djurdjević (pooblaščenec delničarjev Bosiljka Zvonar in Dimitrij Marinič Rijavec) je zoper sprejeti sklep napovedal izpodbojno tožbo.

 

3.            Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Sprejeti sklep pod točko 3a.:

Ugotovi se, da se dne 26.08.2019 izteče mandat članu nadzornega sveta Tomažu Juvanu (predsednik) in dne 29.08.2019 članu nadzornega sveta Goranu Gojkoviću (namestnik predsednika).

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.450.756 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 301. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.450.756. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.450.756, kar predstavlja 87,794 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

Sprejeti sklep pod točko 3b.:

Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 27.08.2019, ponovno imenuje Tomaž Juvan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.450.756 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 301. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.450.756. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.450.756, kar predstavlja 87,794 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

Sprejeti sklep pod točko 3c.:

Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 30.08.2019, ponovno imenuje Goran Gojković.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.450.756 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 301. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.450.756. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.450.756, kar predstavlja 87,794 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

4.            Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Sprejeti sklep pod točko 4.:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.450.756 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 301. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.450.756. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.450.756, kar predstavlja 87,794 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

 

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini sta bili zoper sprejeta sklepa pod točkama 2.a in 2.b napovedani izpodbojni tožbi.

 

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 23.08.2019