Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-26/19

UNION HOTELI d.d.

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30.09.2019 je bilo v registru imetnikov delnic družbe UNION HOTELI d. d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 1.793.869,

b. skupno število lastnih delnic 29.017 oziroma 1,6176 % vseh izdanih delnic in

c. skupno število delnic z glasovalno pravico 1.764.852

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe https://www.uhcollection.si/ od 1.10.2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik
Datum: 01.10.2019