Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-711/19

PETROL d.d., Ljubljana

Dodatna pojasnila nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Družba Petrol d.d., Ljubljana zaradi različnih špekulacij, ki se v medijih pojavljajo po sporazumnem prenehanju mandata članom uprave, objavlja dodatna pojasnila. Družba Petrol d.d., Ljubljana zaradi zaščite ugleda in preprečitve škode družbi Petrol d.d., Ljubljana bolj podrobno pojasnjuje razhajanja uprave in nadzornega sveta v izvajanju sprejete strategije. Dogovor o sporazumnem prenehanju mandata članom uprave je bil sklenjen z namenom zaščite ugleda družbe Petrol d.d., Ljubljana, vendar so odzivi javnosti ravno obratni. Z namenom preprečitve škode družbi, Petrol d.d., Ljubljana objavlja naslednja dodatna pojasnila.

Razhajanje uprave in nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana v povezavi z izvajanjem sprejete strategije se nanaša na predloge uprave, katerih potrditev bi pomenila bistveno odstopanje od sprejetega Strateškega poslovnega načrta 2018 – 2022, pri čemer pa uprava nadzornemu svetu nikoli ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje. Nadzorni svet je večkrat pozval upravo k pripravi verodostojnih gradiv, saj so gradiva vsebovala več stomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij. Nadzorni svet je pripravljena gradiva ocenil kot zavajajoča, zato na njihovi podlagi ni mogel sprejeti nobene odločitve.

Nadzorni svet in uprava sta delovna gradiva, katera niso bila potrjena, vendar bi njihova potrditev pomenila bistveno odstopanje od sprejetega Strateškega poslovnega načrta 2018 - 2022, obravnavala na več sejah nadzornega sveta v mesecu oktobru 2019. Nadzorni svet je od uprave večkrat zahteval dodatna pojasnila in dopolnitve gradiv z namenom skrbne preučitve vseh vidikov tako pomembnih odstopanj od sprejete strategije. Bistveno odstopanje od strategije se je nanašalo tako na višino (večkratnik) in dinamiko potrebnih prihodnjih investicij ter na višino (večkratnik) in vrsto potrebnih virov financiranja za izvedbo teh investicij.

Zaradi dvomov nadzornega sveta v pravilnost in verodostojnost predstavljenih izračunov potrebnih virov in vrste financiranja so bila gradiva sicer večkrat dopolnjena, pri čemer pa pripombe in zahteve nadzornega sveta po dodatnih pojasnilih in popravkih niso bile upoštevane. Gradiva so bila v tem delu zavajajoča, saj so prikazovala bistveno napačno načrtovano višino in vrsto zadolžitve (tudi z dražjim podrejenim dolgom). Pomembnost dinamike in višine načrtovanih investicij ter tveganja v povezavi s tem izpostavlja tudi bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services v obrazložitvi bonitetne ocene, kjer opozarja na ključno tveganje velikega investiranja družbe (v višini 521 mio EUR v skladu s sprejeto strategijo) v naslednjih letih, večinoma izven jedrnih dejavnosti.

V gradivih za obravnavo na nadzornem svetu so bile predstavljene bistveno višje načrtovane investicije v relativno kratkem časovnem obdobju, kot so potrjene v sprejeti strategiji. Posledično bi bilo potrebno tudi bistveno višje in zaradi različnih vrst tudi dražje zadolževanje družbe Petrol d.d., Ljubljana v času, ko makroekonomski podatki kažejo, da smo na vrhu gospodarskega cikla.

Dejstvo je, da so izračuni v gradivih vsebovali kritične napake, ki kljub večkratnim opozorilom nadzornega sveta niso bile oziroma niso želele biti popravljene, zaradi česar je v povezavi s pomembnostjo predlaganih odločitev nadzorni svet izgubil zaupanje v upravo. Potrditev in izvedba predlaganih odločitev bi bila za družbo Petrol d.d., Ljubljana lahko škodljiva. Nadzorni svet je ocenil, da bi bilo nadaljnje sodelovanje z upravo izredno oteženo in bi škodilo uspešnosti poslovanja družbe Petrol d.d., Ljubljana v prihodnosti. Člani nadzornega sveta so pri tem delovali popolnoma neodvisno, strokovno in z vso potrebno skrbnostjo ter odločitev sprejeli enotno. S predsednikom in članoma uprave je zato 24. 10. 2019 prišlo do dogovora o sporazumnem prenehanju njihovega mandata. Sporazumno prenehanje mandata članom uprave je bilo dogovorjeno kot najboljša rešitev, ki bi najmanj škodila družbi Petrol d.d., Ljubljana.

V povezavi z navedbami nekaterih medijev o visokih odpravninah bivšim članom uprave nadzorni svet pojasnjuje, da je pri dogovoru upošteval veljavno zakonodajo in pogodbe o zaposlitvi članov uprave.

Podrobnejša, po potrebi tudi vrednostno opredeljena pojasnila, bo nadzorni svet lahko pojasnil na skupščini delničarjev.

 

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 08.11.2019