Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-51/19

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Popravek nerevidiranega polletnega poročila 2019 in nerevidiranega konsolidiranega polletnega poročila 2019

Skladno z Odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, izdano dne 28.11.2019, s katero le ta nalaga družbi KS Naložbe d.d. popravek izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa skladno  z 21.11. členom SRS 21, popravek izkaza denarnih tokov skladno z 22.13. členom SRS 22 in izkaza sprememb lastniškega kapitala skladno z 23.7. členom SRS 23 ter ustreznih popravkov podatkov na ustrezno medletno obdobje v celotnem nerevidiranem nekonsolidiranem polletnem poročilu za leto 2019 in pa popravke v nerevidiranem konsolidiranem polletnem poročilu Skupine KS Naložbe za leto 2019 in sicer poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa skladno s 20(b) členom standarda MRS 34, popravke gibanja kapitala skladno z 20(c) členom standarda MRS 34, popravke izkaza denarnih tokov skladno s 20(d) členom standarda MRS 34 ter ustrezne popravke v celotnem nerevidiranem konsolidiranem polletnem poročilu družbe na primerljivo medletno obdobje, družba KS Naložbe d.d. objavlja popravljeno nerevidirano polletno poročilo 2019 in nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine KS Naložbe , d.d. za obdobje januar – junij 2019.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo od 12.12.2019 dalje na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com za obdobje najmanj desetih let.

 

Uprava
Datum: 12.12.2019