Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-867/19

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Uspešna šesta zaporedna izdaja komercialnih zapisov Skupine SIJ

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je uspešno zaključila postopek šeste zaporedne izdaje komercialnih zapisov v višini 28.000.000,00 evrov.

Komercialni zapisi so izdani z ročnostjo enega leta z začetkom obrestovanja 13. decembra 2019 in datumom zapadlosti 11. december 2020. Njihova obrestna mera znaša 0,9 odstotka letno, kar je najnižja obrestna mera izdanih komercialnih zapisov, dosežena na slovenskem kapitalskem trgu v zadnjih letih. V postopku prodaje je komercialne zapise vpisalo in vplačalo 33 vlagateljev, kar kaže na visoko zanimanje institucionalnih in zasebnih vlagateljev, zaupanje v stabilnost poslovanja Skupine SIJ in uspešno uresničevanje strategije razvoja Skupine SIJ tudi v prihodnjem obdobju.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja, kar pomeni, da bo z zbranimi sredstvi Skupina SIJ zagotovila ustrezne likvidnostne vire za uravnavanje sezonskih potreb po obratnem kapitalu.

Komercialni zapisi z oznako SIK06 in ISIN kodo SI0032502492 so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, v trgovanje pa bodo uvrščeni na organiziranemu trgu Ljubljanske borze. Za Skupino SIJ vse aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov opravlja NLB.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 13.12.2019