Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-4/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Strateški načrt Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Zavarovalna skupina Sava je v strateškem obdobju 2017–2019 uspešno dosegla vse ključne strateške cilje. Uresničene so bile načrtovane sinergije pri združitvi štirih zavarovalnic v Zavarovalnico Sava, prav tako pa je krovna blagovna znamka za zavarovalno dejavnost »Zavarovalnica Sava« postala v regiji zelo prepoznavna. V tem obdobju je skupina rasla organsko in s prevzemi. S prevzemi se je širila na področjih zavarovalne, pokojninske, asistenčne in zdravstvene dejavnosti ter upravljanja premoženja. Za obdobje 2020–2022 je bila pripravljena nova strategija, ki nadaljuje začrtano smer.

Zavarovalna skupina Sava ima za obdobje 2020–2022 tri ključne razvojne usmeritve:

  • digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče, s čimer bomo izboljšali uporabniško izkušnjo ter prilagodili storitev željam in potrebam strank;
  • IT-transformacija, s čimer bomo razvili sodoben in prožen IT-sistem, kar nam bo omogočilo konkurenčno prednost v prihodnosti;
  • rast s prevzemi, ki bo strateško in premišljeno dopolnjevala učinkovito organsko rast.

V zvezi z digitalno preobrazbo in postavitvijo strank v središče si bo skupina prizadevala, da se jim olajša sklepanje in upravljanje zavarovanj ter vlaganje škodnih zahtevkov, prav tako pa bo dan poseben poudarek spletni prisotnosti in mobilnim aplikacijam ter prilagoditvi komunikacije in produktov željam strank.

V okviru IT-transformacije bo skupina podprla digitalno preobrazbo in prenovila osrednje sisteme, kar vključuje zamenjave, nadgradnje in uvajanje novih IT-rešitev.

Poleg organske širitve skupina načrtuje rast s prevzemi. Iskala bo priložnosti za krepitev regijske zastopanosti v zavarovalni dejavnosti, pri pokojninskih zavarovanjih, zdravstvenih storitvah in storitvah, ki za stranke pomenijo dopolnitev ponudbe zavarovalnic. Skupina bo skladno s svojo trajnostno naravnanostjo vlagala tudi v projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti, razvoja obnovljivih virov in spodbujanja socialnega sobivanja.

Zavarovalna skupina Sava ima za obdobje 2020–2022 te ključne usmeritve glede rasti in dobičkonosnosti:

V srednjeročnem obdobju 2020–2022 načrtujemo 4-odstotno povprečno letno rast poslovnih prihodkov skupine. Ti bodo v letu 2022 presegli 650 milijonov evrov, kar pomeni, da se bo obseg skupine v treh letih v zvezi s pričakovano organsko rastjo povečal za več kot 60 milijonov evrov. Ciljna donosnost kapitala v tem strateškem obdobju presega 11 odstotkov.

V zavarovalni dejavnosti v Sloveniji v naslednjem srednjeročnem obdobju pričakujemo umirjanje rasti zaradi pričakovanega zmanjšanja prodaje novih vozil, medtem ko je krepitev prihodkov načrtovana v zavarovalni dejavnosti v Adria regiji, pri pozavarovanju, pokojninskih zavarovanjih in upravljanju sredstev.

Pri premoženjskih zavarovanjih v Sloveniji je tako načrtovana letna rast, ki bo višja od 2 odstotkov, v Adria regiji pa rast, ki bo višja od 5 odstotkov. Pri življenjskih zavarovanjih se skladno z večjim obsegom doživetij v Sloveniji pričakuje 5-odstotno zmanjšanje kosmate premije, pri čemer pa je načrtovana več kot 2-odstotna rast novosklenjenih premij. V odseku življenjskih zavarovanj v Adria regiji je načrtovana več kot 10-odstotna rast kosmate premije in več kot 7-odstotna rast novosklenjenih premij. V odseku pozavarovanj načrtujemo rast, ki bo večja od 3 odstotkov.

Organska rast bo tudi v tem načrtovanem obdobju sekundarni cilj – primarni cilj je še vedno zagotavljanje ustrezne dobičkovnosti z doseganjem kombiniranih količnikov, ki bodo v zavarovalni in pozavarovalni dejavnosti nižji od 95 odstotkov.

Glede naložbene politike ima skupina cilj ohranjati visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, vzdrževati visoko likvidnost in razpršiti tveganja. Prav tako bo uresničevala cilj usklajenosti obveznosti in sredstev, še posebno pri življenjskih zavarovanjih. Pri upravljanju finančnih naložb v naslednjem srednjeročnem obdobju pričakujemo nadaljevanje nizkih obrestnih mer, zato je načrtovano ohranjanje donosnosti nad 1,2 odstotka na leto. Naložb v obveznice, depozite in denarne ustreznike bo v sestavi portfelja najmanj 80 odstotkov, pri čemer bomo sledili tudi cilju imeti vsaj 75 odstotkov naložbenega portfelja z bonitetno oceno investicijskega razreda. Del naložbenega portfelja bomo preudarno usmerili tudi v nepremičninske, infrastrukturne in trajnostno naravnane naložbe. Slednje bodo konec strateškega obdobja dosegle 8-odstotni delež v sestavi celotnega portfelja. Sredstva skupine, namenjena pokritju zavarovalno-tehničnih rezervacij, bodo vsaj v 85 odstotkih v skladu s smernicami UN PRI.

V načrtovanem obdobju bo skupina ohranjala raven solventnosti v razponu od 180 odstotkov do 220 odstotkov, kar je optimalna raven kapitaliziranosti glede na pripravljenost za prevzem tveganj. V okviru politike upravljanja kapitala bo skupina uporabila del presežnih sredstev za rast s prevzemi, delno pa za svojo organsko širitev. Obenem bo Sava Re zagotavljala delničarjem rast dividend v povprečju za 10 odstotkov letno in tako vsako leto izplačala med 35 odstotkov in 45 odstotkov čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava.

Ustvarjamo k strankam usmerjeno, moderno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. S predanostjo in nenehnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost življenja. Zavedamo se, da smo si za strateško obdobje 2020–2022 zastavili ambiciozne cilje. Menimo, da imamo znanje, izkušnje in predano ekipo zaposlenih za uspešno uresničitev začrtanih dejavnosti.

Pripeti dokumenti: Strateški načrt Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020–2022

Sava Re je 27. 12. 2019 podpisala pogodbo za nakup družbe NLB Vita, d.d., katere zaključek se pričakuje v prvi polovici leta 2020. Finančni učinki transakcije še niso vključeni v objavljeni strateški plan, zato bo Sava Re le-te po zaključku transakcije ovrednotila in objavila ažuriran dokument.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 6. januarja 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 06.01.2020