Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-45/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Preklic 34. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Intereuropa d.d. Koper objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Intereuropa d.d. preklicuje 34. skupščino delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki je bila sklicana za ponedeljek 27.1.2020 ob 13 uri. 

Delničar, družba Pošta Slovenije d.d., ki je predlagal sklic 34. skupščine delničarjev, je dne 20.1.2020 na družbo Intereuropa d.d. naslovil predlog za preklic izvedbe 34. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Delničar Pošta Slovenije d. o. o. v predlogu za preklic pojasnjuje, da je bila dne 17. 1. 2020 v časniku Delo s strani družbe INTEREUROPA, d.d. objavljena Odločba o izidu prevzemne ponudbe izdana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št.: 40201-13/2019-31 z dne 15. 1. 2020 (v nadaljnjem besedilu: Odločba ATVP).

Z objavo Odločbe ATVP je prenehala omejitev uprave družbe INTEREUROPA, d.d. po sklepanju poslov zunaj rednega poslovanja družbe brez soglasja skupščine delničarjev na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o prevzemih (v nadaljnjem besedilu: ZPre-1).

Kot je to delničar, Pošta Slovenije d. o. o., napovedal že v predlogu za sklic 34. skupščine delničarjev družbe INTEREUROPA, d.d., je s prenehanjem veljavnosti navedene omejitve pri zastopanju na strani uprave INTEREUROPA, d.d., prenehala obveznost po podaji soglasja skupščine delničarjev v zvezi z zgoraj navedenim sklepom, hkrati niso prisotni drugi z zakonom ali statutom predvideni razlogi, da bi o podaji soglasja k izvedbi predmetne obvezne prevzemne ponudbe odločali delničarji družbe INTEREUROPA, d.d.. Z objavo odločbe ATVP je tako razlog za sklic skupščine odpadel.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 23.01.2020