Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-169/20

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Obvestilo v povezavi z izbruhom koronavirusa

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Mercator se kot največji slovenski in regijski trgovec zaveda svoje odgovornosti, ki ima več vidikov. Skupina Mercator je sistemsko pomembna družba za Republiko Slovenijo, je največji zaposlovalec v Sloveniji in med večjimi v regiji, je eden največjih plačnikov javno-finančnih obveznosti in je steber za razvoj živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji in regiji.

Svoje večplastne odgovornosti se zavedamo tudi in predvsem v kriznih razmerah, kar razglasitev epidemije ne samo v Sloveniji, temveč tudi v celotni regiji, vsekakor je. Uprava je že v začetku februarja 2020 vzpostavila posebno krizno delovno skupino, ki dnevno analizira in koordinira vse aktivnosti Skupine Mercator. Krizna delovna skupina je določila ključne procese, ki imajo prioriteto, dnevno sprejema in koordinira vse ukrepe, redno spremlja vse informacije državnih organov, zdravstvenih institucij in vseh drugih relevantnih deležnikov. V tej situaciji imamo odgovornost za zdravje in varnost zaposlenih ter kupcev, za nemoteno oskrbo prebivalstva na vseh trgih našega delovanja ter za nemoteno poslovanje celotne Skupine Mercator. Vse to smo zagotovili, ker smo se na krizo pripravili pravočasno, organizirano in odgovorno.

Odgovornost za zdravje in varnost zaposlenih ter kupcev

Zdravje in varnost zaposlenih in kupcev je prioriteta vseh ukrepov uprave Skupine Mercator. Zaposleni v teh izrednih okoliščinah, predvsem tisti v trgovinah in logistiki, pri svojem delu dnevno vlagajo ogromne napore in trud, s svojim znanje in izkušnjami pa bistveno prispevajo k uresničevanju vseh prioritet družbe. Zato izvajamo vse preventivne ukrepe, da bi zagotovili zaščitna sredstva, vzpostavili sistem uravnavanja kadrovskih kapacitet, zagotovili ustrezno tehnično opremo, namestili dodatne pregrade na blagajnah, namestili zaščitna sredstva (rokavice, razkužila itd.) za zaščito kupcev, opremili vse trgovine z navodili za kupce, redno in kontinuirano pa skrbimo za informiranje zaposleni in kupcev. Zaradi prekinitve javnega prevoza smo uvedli dodatne ukrepe in vsa vozila, ki so bila na razpolaga, namenili za prevoz na delo. Vsem zaposlenim, tudi tistim v operativi, ki nimajo možnosti varstva mladoletnih otrok, smo omogočili, da prevzamejo skrb za otroke doma. Vsi drugi zaposleni, ki lahko opravljajo svoje delo od doma, delo opravljajo na daljavo. Zato smo pravočasno zagotovili tudi ustrezno tehnično opremo. Vse aktivnosti, navkljub pomanjkanju kadrov, izvajamo v skladu z delovno-pravno zakonodajo. Ker je delo zaposlenih v teh izrednih okoliščinah izrazito zahtevno, je uprava Skupine Mercator tudi že sprejela sklep o vzpostavitvi dodatka na opravljeno delo v izrednih razmerah, ki osnovne plače povišuje za 30 % vsem delavcem v operativi. Vse ukrepe za zdravje in varstvo zaposlenih ter kupcev bomo tudi v prihodnje prilagajali trenutnemu stanju. Uprava je ne glede na izredne razmere ohranila visok standard socialnega dialoga v vseh podjetjih Skupine.

Odgovornost za nemoteno preskrbo

Kot največji slovenski in regijski trgovec imamo posebno odgovornost za nemoteno preskrbo prebivalstva. Nemotena preskrba prebivalstva ima veliko vidikov, od ohranjanje in zagotavljanje celotnih nabavnih verig, organizirano logistiko tudi pri bistveno višjih dnevnih in celo urnih prometih, nemoteno delovanje vseh IT sistemov, zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ob bistveno spremenjenih potrebah in zahtevah, do zagotavljanja varnostnih in servisnih funkcij. Ključen cilj je seveda zagotavljanje potrebnih bistveno višjih potreb po blagu, v bistveno krajših časovnih okvirjih, po celotnih prodajni mreži. Skupina Mercator se je pravočasno, organizirano in odgovorno pripravila na bistveno višje promete in se pred izbruhov dodatno založila še posebej z osnovnimi živili. Zato uspešno zagotavljamo preskrbo prebivalcev na vseh trgih delovanja in uspešno ter učinkovito izpolnjujemo to svojo odgovornost.

Odgovornost nemoteno poslovanje

Od vzpostave krizne delovne skupine smo analizirali več scenarijev ter izvajamo vrsto ukrepov za planiranje in uravnavanje likvidnosti, nabavnih tokov, stroškov in investicij.

Vse družbe v sistemu so dobile jasna navodila, ki kot prioriteto vzpostavljajo kontrolo stroškov, nadzor nad izvajanjem plačilnih obveznosti in sistem dodatnih kontrol za zagotavljanje nemotenega in s predpisi skladnega poslovanja.

Uprava vse aktivnosti dnevno analizira in je že vzpostavila sistem za dokumentacijo vseh ukrepov, ki jih je izvedla. Cilj teh aktivnosti je določanje najboljših praks, ki bodo podlaga za vse aktivnosti v izjemnih razmerah v prihodnje.

Kot vodstvo menimo, da smo sprejeli vse razumne ukrepe za pripravo vseh scenarijev, načine nenehnega ocenjevanja stanja in spremljanje učinkov sprejetih ukrepov. Prilagodili in izvedli smo potrebne načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, tudi s sklicevanjem na najboljše prakse, da bi zagotovili nadaljnje vsakodnevno delovanje.

Obvestilo bo od 20. 3. 2020 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 20.03.2020