Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-306/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvih treh mesecih 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

RAZMERE POSLOVANJA IN VPLIV NA POSLOVNI REZULTAT. Prvo trimesečje leta je zaznamovala pandemija COVID-19, ki je povzročila poslabšanje gospodarskih razmer, oster padec mednarodnih finančnih trgov ter spremenjene poslovne in finančne pogoje poslovanja. Skupina Triglav je ob upoštevanju varovanja zdravja vseh deležnikov učinkovito prilagodila način svojega poslovanja razmeram na posameznih trgih. Z uporabo vsekanalnega prodajnega pristopa ter povezanimi  digitalnimi in drugimi rešitvami za poslovanje na daljavo je strankam še naprej omogočala celovito paleto storitev. Odzivi strank in meritve kažejo, da so stranke s storitvami Triglava zadovoljne.     

Trimesečni konsolidiran dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav je znašal 26,4 milijona evrov in je 12 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani. Delež dobička pred obdavčitvijo, ki izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, je znašal 15,3 milijona evrov (indeks 78). Njegovo znižanje je predvsem posledica množičnih škodnih dogodkov, zaradi katerih so se v tem obdobju povečale škodne rezervacije premoženjskih zavarovanj. Dobiček iz finančnih naložb zavarovalne dejavnosti v višini 10,8 milijona evrov je računovodsko gledano višji kot lani (indeks 132) zaradi določenih uskladitev sestave portfelja življenjskih zavarovanj, medtem ko so se donosi naložbenega portfelja premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj pričakovano znižali zaradi nižjih dobičkov od prodaje finančnih naložb.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Čeprav se gospodarske razmere poslabšujejo, v prvem trimesečju leta niso negativno vplivale na premijski del našega poslovanja. Ocenjujemo, da sta zavarovalni in naložbeni portfelj Skupine Triglav dovolj odporna ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno soočamo s povečanimi tveganji, ki jih v poslovno okolje prinašajo razmere zaradi pandemije novega koronavirusa. Množični škodni dogodki v prvem četrtletju leta (potres v Zagrebu in neurja s točo v Sloveniji) so v primerjavi z lani znižali trimesečni dobiček. Tovrstne škode, posebej če nastanejo v prvem četrtletju, povzročajo medletno volatilnost poslovnega izida, a ocenjujemo, da zaradi našega letnega agregatnega pozavarovalnega programa ne bodo pomembneje vplivale na izpolnjevanje naših ciljev na letni ravni.«

RAST PREMIJE IN UGODEN KOMBINIRANI KOLIČNIK. Skupina je obračunala 10 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (348,9 milijona evrov) kot lani v istem obdobju. Njena rast v Sloveniji je bila 6-odstotna, na trgih zunaj Slovenije pa 17-odstotna. Premija se je povečala v vseh treh segmentih zavarovanj. V segmentu premoženjskih zavarovanj je bila premijska rast 8-odstotna, rast pa je bila prisotna v večini vrst premoženjskih zavarovanj. Premija zdravstvenih zavarovanj je bila višja za 21 odstotkov, kar je predvsem posledica povišanja povprečne premije v lanskem letu. Zaradi višjih vplačil in uspešne prodaje preko bančnega kanala se je za 11 odstotkov povečala premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj. Množični škodni dogodki so povišali škodni rezultat, kar je poslabšalo kombinirani količnik Skupine Triglav, ki je kljub temu znašal ugodnih 93,9 odstotka.

NALOŽBEN PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Padci tečajev finančnih trgov so povzročili negativen donos 3,1 milijarde evrov obsežnega naložbenega portfelja Skupine. Skupina Triglav je v teh razmerah ohranila konservativno sestavo portfelja s 73,6-odstotnim deležem dolžniških vrednostnih papirjev, ki so večinoma investirani v območje evra in visoke kakovosti ter z aktivnim naložbenjem prilagajala deleže posameznih naložbenih razredov. S tem je ohranjala ustrezno diverzifikacijo celotnega naložbenega portfelja, dodatno likvidnost pa je zagotovila tudi s povišanjem deleža denarnih sredstev (indeks 164). Stanje finančnih trgov je negativno vplivalo tudi na dejavnost upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja. Glede na konec lanskega leta se je za 15 odstotkov znižal obseg sredstev v upravljanju v vzajemnih skladih Skupine (znašal je 875,6 milijona evrov) in za 9 odstotkov obseg sredstev individualnega upravljanja premoženja (74,7 milijona evrov). V teh zahtevnih razmerah je Skupina Triglav v Sloveniji dodatno utrdila svoje vodilno mesto med družbami za upravljanje v segmentu vzajemnih skladov, njen tržni delež se je v prvih treh mesecih leta povečal za 0,3 odstotne točke na 34,2-odstotni tržni delež.

STROŠKOVNA UČINKOVITOST. Skupni obratovalni stroški zavarovalne dejavnosti so v prvem trimesečju znašali 64,3 milijona evrov. Njihova 5-odstotna rast je nižja od načrtovane ter predvsem posledica višjih stroškov pridobivanja zavarovanj in stroškov dela zaradi rasti zavarovalne premije. Rast obratovalnih stroškov je zaostala za premijsko rastjo, zato se je dodatno znižal njihov delež v premiji, in sicer za 0,8 odstotne točke na 18,4 odstotka.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V Skupini Triglav delujemo v smeri naše vizije, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno. Dosedanje strateško razvite rešitve s pridom izkoriščamo, nove razvijamo, pri svojem delovanju pa ostajamo zavezani temeljnim usmeritvam strategije, med drugim doseganju dolgoročne, stabilne ekonomske donosnosti. Trenutno delujemo v zahtevnem, zelo volatilnem okolju s prisotno negotovostjo glede ekonomskih posledic pandemije in njenega trajanja, kar nam onemogoča, da bi v tem trenutku ocenjevali izpolnjevanje letnega načrta. Zaenkrat predvidevamo, da bo to možno ob objavi polletnih rezultatov poslovanja.«

V priponki sta objavljena trimesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 5. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 14.05.2020