Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-454/20

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nasprotna predloga delničarjev k predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička dnevnega reda 33. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje uprava družbe Luka Koper, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d.d. je prejela nasprotna predloga delničarjev k tč. 3 dnevnega reda 33. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d. d., sklicane za dne 26. 8. 2020 ob 10.00 uri v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper, in sicer k predlogu sklepa št. 3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička, ki sta ga podala delničarja:  

Slovenski državni holding, d. d. v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije, ki se glasi:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 30.013.663,97 EUR, se uporabi za naslednje namene:

  • Del bilančnega dobička v znesku 14.980.000 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,07 EUR na navadno delnico;
  • Preostanek bilančnega dobička v znesku 15.033.663,97 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 25. 9. 2020 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 24. 9. 2020 vpisani v centralni register KDD.

ter

VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki se glasi:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 30.013.663,97 evrov, se uporabi za naslednje namene:

  • del bilančnega dobička v znesku 18.620.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,33 evra na navadno delnico,
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 11.393.663,97 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 25. 9. 2020 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, na dan 24. 9. 2020.«

Nasprotna predloga sta priložena temu obvestilu.

Informacija bo od 22.6.2020 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 22.06.2020