Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-595/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Dopolnitev Poročila Nadzornega sveta za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa d.d. Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je na svoji seji dne 27. 8. 2020 sprejel dopolnitev Poročila nadzornega sveta za leto 2019, kot spodaj navedeno:

»Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. se je v poročilu nadzornega sveta za leto 2019 opredelil do letnega poročila družbe Intereuropa d.d. V letnem poročilu je bila tudi izjava uprave družbe Intereuropa d.d. o razmerjih med povezanimi družbami v kateri je uprava Intereurope d.d. izjavila, da s posli z obvladujočo družbo ni bila prikrajšana. Nadzorni svet na izjavo uprave ni imel pripomb.

Naknadno je uprava družbe Intereuropa d.d. nadzornemu svetu družbe Intereuropa d.d. predložila še Poročilo družbe Intereuropa d.d. o razmerjih z družbami v skupini v letu 2019 s pisnim poročilom o pregledu poročila, ki ga je izdal neodvisni revizor družba Ernst & Young d.o.o. Revizor je v poročilu zapisal, da na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjuje, da ni opazil ničesar, zaradi česar ne bi verjel:

  • da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto, ki se je končalo 31.12.2019, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne;
  • da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka;
  • da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.  

Nadzorni svet na poročilo revizorja nima pripomb. 

V poročilu o razmerjih z družbami v skupini, je uprava družbe Intereuropa d.d. ponovila izjavo v skladu s 5. odstavkom 545. člena ZGD-1 iz letnega poročila za leto 2019, da v razmerjih z obvladujočo družbo in njenimi odvisnimi družbami, ni bilo prikrajšanj. 

Nadzorni svet na izjavo uprave nima pripomb.«       

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 27.08.2020