Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-605/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

34. skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 27. avgust 2020. Na današnji 34. skupščini delničarjev družbe Intereuropa d.d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, kot tudi s prejemki članov uprave in nadzornega sveta. Podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v letu 2019 in odločili o uporabi bilančnega dobička.

Na današnji 34. skupščini delničarjev družbe Intereuropa d.d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je brez pripomb potrdil letno poročilo za leto 2019.

Skupščina delničarjev je odločila, da bilančni dobiček družbe v višini 7.908.105,27 evrov ostane v celoti nerazporejen. Zoper sklep o uporabi bilančnega dobička je delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo.

V nadaljevanju so delničarji odobrili delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2019 in jima podelili razrešnico ter se seznanili s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Datum: 27.08.2020