Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-641/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Poziv delničarjem za vpis in vplačilo novih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s sklepom skupščine družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, z dne 31.8.2020, direktor družbe poziva delničarje družbe, ki so na dan objave tega poziva vpisani v knjigo delničarjev, k prednostnemu vpisu in vplačilu 250.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, z nominalno vrednostjo ene delnice 4,17 EUR in skupno nominalno vrednostjo 1.043.225,00 EUR, ki skupaj z obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred.

Vsaka nova delnica daje pravico do enega glasu na skupščini družbe, sorazmernega dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Dividende se izplačujejo na način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička. Emisijska vrednost ene delnice je 40,00 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa je 10.000.000,00 EUR.

Prednostno pravico lahko delničarji izkoristijo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, tako da so upravičeni do vpisa 0.42045 nove delnice za vsako 1 delnico, katere imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 30 dni, šteto od objave te ponudbe k vpisu in vplačilu novih delnic.

Vpis novih delnic lahko delničarji izvedejo pri članu KDD, ki vodi njihov trgovalni račun, in sicer z ustreznim prenosom vrednostnega papirja, ki vsebuje prednostno pravico do novih delnic in ki bo izdan posebej za ta namen.

Vplačilo novih delnic morajo delničarji izvesti v roku 30 dni od objave, v celotni emisijski vrednosti vpisanih novih delnic, na transakcijski račun družbe št. SI56 2900 0005 0610 868, odprt pri UNICREDIT BANKI SLOVENIJE d.d.

Preostanek novih delnic, ki po zaključku 30 dnevnega roka ne bodo vpisane in plačane, se ponudijo v vpis in vplačilo posameznim delničarjem ali drugim osebam, po izbiri direktorja družbe, ki jih povabi k vpisu in vplačilu delnic (drugi krog). Rok za vpis in vplačilo vseh delnic je 75 dni po sprejemu sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Če v tem roku niso vse delnice vpisane in vplačane, se šteje, da povečanje osnovnega kapitala ni uspelo.

Informacija bo od 14.9.2020 do nadaljnjega objavljena na AJPES in na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Direktor družbe
Datum: 14.09.2020