Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-710/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

OBVESTILO DIREKTORJA O IZIDU 1. KROGA POSTOPKA ZA VPIS IN VPLAČILO NOVIH DELNIC

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s sklepom skupščine KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, z dne 31.8.2020, je direktor dne 14.09.2020 s Pozivom delničarjem za vpis in vplačilo novih delnic, pozval obstoječe delničarje družbe k prednostnemu vpisu in vplačilu 250.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic za denarne vložke. Delničarji so lahko prednostno pravico izkoristili v roku 30 dni od objave predmetnega poziva.

Direktor skladno s Seznamom KDD št. KDDCA12396-2 z dne 15.10.2020, v katerem so navedeni delničarji, ki so vmesne vrednostne papirje prenesli na namenski račun KDD in s tem uveljavili prednostno pravico pri vpisu novih delnic, ter skladno s podatki o dejanskih vplačilih novih delnic na transakcijski račun družbe, ugotavlja sledeče:

Prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic so do 14.10.2020 izkoristili trije delničarji, ki so skupaj vplačali 16.527 novih delnic v skupnem emisijskem znesku 661.080 EUR.

Glede na zgoraj navedeno ugotavljam, da v 1. krogu izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe niso bile vpisane vse ponujene delnice. Nevpisanih in nevplačanih delnic je ostalo 233.473 v skupnem emisijskem znesku 9.338.920 EUR.

Direktor družbe bo zato skladno s skupščinskim sklepom, v 2. krog vpisa in vplačila povečanja osnovnega kapitala k vpisu in vplačilu povabil osebe po lastnem izboru skladno s sprejetim skupščinskim sklepom.

Povabljenim osebam bo omogočen vpis in vplačilo preostanka novih in še nevplačanih delnic, pri čemer je končni rok za vplačilo vseh delnic 14.11.2020. Direktor bo povabljenim osebam omogočil vpis in vplačilo delnic glede na njihovo višino ponudbe, in sicer tako da bo imela prednost za vpis tista oseba, ki bo lahko zagotovila vpis vseh oziroma večjega števila še preostalih novih delnic. Pri tem si direktor družbe pridržuje pravico do proste izbire (vseh ali le nekaterih izmed) oseb, povabljenih k vpisu in vplačilu delnic, katerih vpis bo družba sprejela in proste določitve končnega števila novih delnic, ki se dodelijo posameznemu vpisniku.

Informacija bo od 26.10.2020 do nadaljnjega objavljena na AJPES in na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

 

Direktor družbe
Datum: 26.10.2020