Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-18/20

KD d.d., Ljubljana

OBVESTILO

KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana ( v nadaljevanju: družba)  na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU obvešča javnost, da je upravni odbor družbe dne 26.10.2020 in  na podlagi sklepa, sprejetega pod 3. točko dnevnega reda  26. skupščine delničarjev KD d.d. z dne 12.7.2018, sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 13.919 lastnih lastnic, kar predstavlja 8,18% osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe se bo zaradi umika 13.919 lastnih delnic zmanjšal za znesek 116.165,92 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 1.304.122,84 EUR.

 

Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic v sodni register, bo družba izvedla umik 13.919 delnic SKDR z organiziranega trga Ljubljanske borze in izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Po izvedenem zmanjšanju osnovnega kapitala bo osnovni kapital družbe razdeljen na 156.260 delnic SKDR.

 

Družba bo javnost tekoče obveščala o izvedenih postopkih v objavah na spletnih straneh Ljubljanske borze seonet in spletni strani družbe.

 

To obvestilo bo od 27.10.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si  v sklopu javnih objav najmanj za obdobje petih let.

 

KD d.d.
Datum: 27.10.2020