Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-745/20

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v devetih mesecih 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V zahtevnih in negotovih razmerah pandemije Skupina Triglav ostaja osredotočena na svoje strateške usmeritve, med njimi na dobičkonosno in varno poslovanje. V devetmesečju je obračunala 6 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (960,9 milijona evrov) kot lani v enakem obdobju in premijsko rast je dosegla na večini trgov. Njen dobiček pred obdavčitvijo v višini 62,4 milijona evrov je 13 odstotkov nižji glede na lansko enako obdobje, kar je predvsem posledica stanja na globalnih finančnih trgih, delno pa so vplivali tudi množični škodni dogodki in povečanje rezervacij zaradi aktualnih poslovnih razmer. Kombinirani količnik je znašal ugodnih 91,4 odstotka. V aktualnih razmerah negotovosti Skupina ostaja pri že objavljenih ocenah letnega dobička, ob tem pa ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, kar potrjujejo tudi letos prejete visoke bonitetne ocene.

DEVETMESEČNI DOBIČEK. Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 62,4 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo (indeks 87). Del dobička pred obdavčitvijo Skupine Triglav, ki izvira iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja, se je glede na lani povečal za 10 odstotkov in je znašal 60,4 milijona evrov (lani 54,7 milijona evrov), del dobička, ki izvira iz finančnih naložb, pa je bil predvsem zaradi oblikovanja dodatnih rezervacij v segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj negativen in je znašal -0,2 milijona evrov (lani 14,9 milijona evrov).

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V letošnjih razmerah pandemije covid-19 še toliko bolj izrazito udejanjamo naše poslanstvo, da USTVARJAMO VARNEJŠO PRIHODNOST. Delovanje na posameznih trgih dinamično prilagajamo ukrepom za varovanje zdravja zaposlenih, strank in drugih deležnikov, pri tem neprekinjeno izvajamo storitve ter ostajamo trajnostno naravnani in tesno povezani z okoljem, v katerem delujemo. Pri letošnjem poslovanju nadaljujemo s pristopom discipliniranega prevzemanja zavarovalnih tveganj, skrbimo za stroškovno učinkovitost in izvajamo intenzivne prodajne aktivnosti, na podlagi česar smo v prvih devetih mesecih okrepili obseg našega poslovanja. Z doseženim dobičkom smo zadovoljni.«

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI DEL POSLOVANJA. Skupina je glede na lansko primerljivo obdobje obračunala 6 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije kot lani (960,9 milijona evrov) in dosegla ugoden kombinirani količnik v višini 91,4 odstotka. Na slovenskem trgu je bila rast premije 5-odstotna in s tem nekoliko nad trgom, na trgih zunaj Slovenije pa 6-odstotna. Premija se je povečala v vseh treh segmentih zavarovanj, in sicer 6 odstotkov pri premoženjskih, 2 odstotka pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih ter 14 odstotkov pri zdravstvenih zavarovanjih. Na škodno dogajanje so poleg množičnih škodnih dogodkov (neurja s točo na treh trgih in potres v Zagrebu), vplivale tudi razmere pandemije. Obseg obračunanih kosmatih škod (505,0 milijona evrov) niha glede na skupino oziroma vrsto zavarovanj, v skupnem znesku pa ostaja primerljiv enakemu obdobju lani. Skupina je oblikovala ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije za nastale, vendar še neizplačane škode in za predvidena izplačila bonusov zaradi manjšega škodnega dogajanja v nekaterih segmentih poslovanja ter manjše gospodarske aktivnosti.

NALOŽBEN PORTFELJ IN SREDSTVA STRANK V UPRAVLJANJU. Stanje na finančnih trgih tudi letos povzroča znižanje obrestnih prihodkov in s tem nižje donose 3,4 milijarde evrov obsežnega naložbenega portfelja Skupine. Ti so v prvih devetih mesecih leta znašali 41,5 milijona evrov (indeks 62). Skupina ohranja razmeroma konzervativno naložbeno politiko in sestavo portfelja, ob tem pa aktivno upravlja in izvaja manjše prilagoditve deležev posameznih naložbenih razredov z namenom ohranitve tako ustrezne diverzifikacije portfelja kot njegove varnosti in kakovosti. Zaradi nadaljnjega zniževanja splošne ravni obrestnih mer je Skupina v segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj oblikovala ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije, ki so vplivale na znižanje poslovnega rezultata iz finančnih naložb.

Skupina preko družbe Triglav Skladi upravlja premoženje strank v 18 vzajemnih skladih v Sloveniji, trije skladi na Hrvaškem, ki so bili pridobljeni kot posledica prevzema ALTA Skladov, pa so v procesu prenosa upravljanja oziroma odprodaje. Sredstva strank Triglava v upravljanju v vzajemnih skladih so ob koncu septembra znašala 1.020 milijona evrov. Obseg je primerljiv ravni ob koncu leta 2019, saj je Skupina učinek znižanja vrednosti sredstev zaradi razmer na finančnih trgih uravnala z doseženimi povečanimi neto prilivi v sklade. Skupina je v letošnjem letu v Sloveniji dodatno okrepila vodilno mesto med družbami za upravljanje v segmentu vzajemnih skladov, njen tržni delež se je glede na konec leta 2019 povečal za 0,4 odstotne točke na 34,3 odstotka.

UPRAVLJANJE STROŠKOV. Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški so ostali na ravni enakega obdobja lani (222,3 milijona evrov), enako tudi stroški, ki so povezani z zavarovalno dejavnostjo (199,3 milijona evrov). Delež slednjih v obračunani kosmati zavarovalni premiji se je znižal za 1,4 odstotne točke na 20,7 odstotka.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Andrej Slapar je komentiral poslovanje Skupine Triglav na celoletni ravni in v prihodnjem letu: »Tudi v drugi polovici letošnjega leta nam negotove razmere onemogočajo zanesljivo ocenjevanje doseganja letnega dobička pred obdavčitvijo, ki je bil načrtovan med 95 in 105 milijonov evrov. Ostajamo pri že objavljeni oceni, da je njegovo verjetno znižanje med 10 in 25 odstotki od načrtovanega. Ob tem ocenjujemo, da sta zavarovalni in naložbeni portfelj Skupine Triglav dovolj odporna ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno soočamo s povečanimi tveganji. To nam potrjujejo tudi letos prejete visoke bonitetne ocene »A« s stabilno srednjeročno napovedjo s strani dveh priznanih bonitetnih agencij. Kar se leta 2021 tiče, na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtujemo letni dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov, povečan obseg premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov ter ohranitev kombiniranega količnika pod 95 odstotki.«

V priponki sta objavljena devetmesečno poročilo Skupine Triglav in njene matične družbe ter predstavitev za investitorje.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 13. 11. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj deset let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 13.11.2020