Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-762/20

PETROL d.d., Ljubljana

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2020

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 19. november 2020 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 54. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2020.

Poslovanje je na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol v januarju in februarju leta 2020 potekalo nemoteno in skladno z načrti. V marcu leta 2020 so se s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije, omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa vplivali na znatne padce prodaje proizvodov iz nafte. Družbe v skupini Petrol so od začetka izbruha epidemije spremljale nastalo situacijo in izvajale ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja virusa in zagotavljanja nemotene oskrbe z energenti. Skupina Petrol na vseh trgih, kjer posluje, pri pripravi in izvajanju ukrepov dosledno upošteva navodila oblasti. Tudi ob pojavu 2. vala pandemije je primarna skrb namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih Petrola. Oskrba z energenti poteka nemoteno, vsa prodajna mesta obratujejo.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2020 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 301,9 mio EUR, kar je 13 % manj kot v enakem obdobju leta 2019, zaradi nižje prodaje proizvodov iz nafte, kar je predvsem posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije in padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija. EBITDA je znašal 114,4 mio EUR, kar je 25 % manj kot v prvih devetih mesecih leta 2019 in primerjalno boljše od glavnih konkurentov v regiji. Skupina Petrol je 44 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 21 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 17 % s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, UNP), 15 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev 3 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 40,5 mio EUR, kar je 49 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2020 prodala 2,3 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 21 % manj kot v prvih devetih mesecih leta 2019 (predvsem zaradi nižje prodaje v maloprodaji, kar je posledica pandemije). Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 114,3 tisoč ton, kar je 17 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Prodaja elektrike je bila v prvih devetih mesecih leta 2020 realizirana v višini 15,7 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 19,9 TWh. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih devetih mesecih leta 2020 realizirala 345,2 mio EUR prihodkov, kar je 3 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Konec septembra 2020 je skupina Petrol poslovala preko 510 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10.

Skupina Petrol se je na krizo, ki je posledica epidemije, odzvala celostno. V prvi fazi so bile aktivnosti osredotočene na zagotavljanje nemotenega poslovanja v spremenjenih okoliščinah ter prepoznavanju in obvladovanju tveganj. Nadaljnje aktivnosti pa so usmerjene dolgoročno, da bi skupina Petrol lahko nemoteno poslovala v zelo spremenjenem poslovnem okolju.

Plana poslovanja za leto 2020 zaradi naravne nesreče (pandemije) in s tem povzročene gospodarske krize, ki je ni bilo moč predvideti, ne bo mogoče realizirati.

Ukrepi za zajezitev epidemije, ki so jih države, v katerih skupina Petrol posluje, sprejele, so povzročili bistven upad gospodarske aktivnosti ter omejili gibanje, kar zelo negativno vpliva na prodajo skupine Petrol. Skupina Petrol je zaradi negotovosti nadaljnjega razvoja dogodkov pripravila različne scenarije poslovanja v letu 2020. Glede na dosežene rezultate in trenutni razvoj dogodkov skupina Petrol  predvideva, da bodo rezultati poslovanja v letu 2020 v okviru scenarijev, ki so jih pripravili ob pojavu pandemije. V scenarijih se je obravnavalo različne situacije od tega, da se v maju sproščajo omejitve za gibanje znotraj držav, a še vedno ostanejo določene omejitve glede tranzitnega prometa in turizma, ki ima velik vpliv predvsem na poslovanje v poletnih mesecih, do tega da do večjih omejitev gibanja in s tem dodatne zaostritve poslovnih razmer spet pride v zadnjem četrtletju leta 2020. Tako se predvideva, da bo količinska prodaja proizvodov iz nafte v letu 2020 lahko dosegla med 83 odstotkov in 86 odstotkov realizacije leta 2019 (brez upoštevanja prodaje ZRSBR). Glede na oceno znižanja prodaje v prihodnjih mesecih, ukrepe za racionalizacijo stroškov in prilagajanje obsega investicij, bi skupina Petrol v letu 2020 lahko dosegla EBITDA v višini med 73 odstotkov do 79 odstotkov realiziranega EBITDA v letu 2019, oziroma v višini med 77 odstotkov do 84 odstotkov realiziranega EBITDA v letu 2019 brez enkratnih dogodkov (iz EBITDA za leto 2019 smo izločili odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu 2019 zaključene postopke, ki imajo skupen vpliv v višini 11,1 mio EUR).

V oktobru so se Slovenija in večina ostalih evropskih držav soočile z drugim valom epidemije. Zaradi skokovitega naraščanje števila okuženih v Sloveniji je Vlada Republike Slovenije ponovno uvedla ukrepe za zajezitev epidemije, precej teh ukrepov je povezanih z omejevanjem gibanja, kar bo ponovno negativno vplivalo na prodajne rezultate skupine Petrol. Skupina Petrol pri svojem poslovanju dosledno upošteva ukrepe in priporočila za zajezitev epidemije.

Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana se je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na pandemijo odzvala ustrezno in v danih razmerah obvladuje nastalo situacijo, saj je družba glede na dinamiko kazalca EBITDA poslovala uspešneje kot njeni glavni konkurenti v regiji in hkrati ohranja bonitetno oceno BBB- s stabilnim izgledom.

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 20.11.2020