Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-5/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19, ZTFI-1), družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 4. 2021 je v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 9.863.878,

b. skupno število lastnih delnic 0 oziroma 0 % izdanih delnic in

c. skupno število delnic z glasovalno pravico 9.863.878;

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 30. 4. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 30.04.2021