Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-392/21

DATALAB, d.d., Ljubljana

Sklic 21. skupščine Datalab d.d. - popravek

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., je upravni odbor dne 25.5.2021 sklical 21. redno sejo skupščine, ki bo v Ljubljani, na Hajdrihovi ulici 28C, dne 29.6.2021 ob 10. uri.

Popravek dnevnega reda 21. skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d.

V poglavju Udeležba na skupščini se v 1. odstavku v 4. vrstici beseda »četrtega« pravilno glasi »sedmega«:

“Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).”

Obvestilu je priložen čistopis.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 28.05.2021 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 28.05.2021