Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-468/21

GEN-I, d.o.o., Krško

GEN-I, d.o.o., ponovno uspešno izdal 12-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 30 mio EUR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o., objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o., objavlja informacijo, da je uspešno zaključila prodajo instrumentov denarnega trga – 360-dnevnih komercialnih zapisov z oznako GEN10 v skupni nominalni vrednosti 30 milijonov EUR. Izdaja je bila s strani investitorjev ponovno odlično sprejeta, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v rekordno visoki vrednosti skoraj 60 milijonov EUR.

Namen izdaje komercialnih zapisov je financiranje obratnega kapitala izdajatelja in razpršitev strukture virov kratkoročnega financiranja v primerjavi z bančnim kreditiranjem.

V prvi prodaji je celotno izdajo komercialnih zapisov vpisalo 43 investitorjev. Po opravljenem vpisu in vplačilu so bili komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki ter vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d. – z oznako GEN10 in ISIN SI0032502914. Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 0,85 % letno. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic - Instrumenti denarnega trga - Komercialni zapisi. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Nova KBM, d.d., je opravljala za izdajatelja vse storitve ter aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg, ki bo izvedena v prihodnjih dneh.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.
Datum: 28.06.2021
Pripeti dokumenti:  Predstavitveni dokument KZ