Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-807/21

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava sklica 31. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje ter na podlagi 36. člena statuta družbe Nama d.d. Ljubljana, uprava družbe Nama d.d. Ljubljana sklicuje

 

31. skupščino delničarjev družbe Nama d.d. Ljubljana, ki bo

26.1.2022 ob 9. uri

na sedežu družbe, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

 

Sklic 31. skupščine delničarjev bo dne 24.12.2021 objavljen na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence.

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe www.nama.si.

 

Vsebina te objave bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana (www.nama.si), od 24.12.2021 dalje, najmanj za obdobje pet let.

 

Uprava družbe

 

 

Datum: 24.12.2021