Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-111/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Objava nerevidiranega letnega poročila 2021

Ugodne razmere v letu 2021 rezultirale v prodaji v višini 192.5 mio EUR in dobičku v višini 33,2 milijona evrov. Visoka rast cen surovin in energentov povečujejo tveganja pri poslovanju v letu 2022.

Na podlagi relevantne zakonodaje ter pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Cinkarne Celje za leto 2021.

12 % višja od prodaje preteklega primerljivega obdobja.

V letu 2021 smo ustvarili prihodke od prodaje v višini 192,5 mio € (+ 12 % YoY). Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 175,1 mio € (+ 11 % YoY). Čisti dobiček je dosegel višino 33,2 mio € (+ 75 % YoY). Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 51,8 mio € (+ 58 % YoY) in znaša 27 % od dosežene prodaje.

Na dvig prodaje je vplivalo ugodno povpraševanje iz vseh geografskih segmentov, kar je povezano z vsesplošnim dvigom potrošniškega/nabavnega optimizma. Na trgu trenutno vlada pomankanje ponudbe titanovega dioksida, kar se odraža v medletnih povišanih cenah. Azijska konkurenca je prisotna, a po znatno višjih cenah kot v preteklih obdobjih.  Višje prodajne cene s strani azijskih dobaviteljev so v razmerah, kjer je ponudba zaostrena, ustvarile višje povpraševanje po izdelkih zahodnih multinacionalk in lokalnih proizvajalcev.  

Visoka rast cen surovin in energentov povečujejo tveganja

Vzporedno s tem pa je povezan tudi pritisk na vhodni strani. Visoko-konjunkturne razmere na trgu pigmenta titanovega dioksida so dodobra pretresle surovinski trg in ekstraktivnemu sektorju še povišale, že zdaj visoko, pogajalsko moč. Visoko negotovost na strani evropskega energetskega trga pa v poslovno okolje vnaša trenutna geopolitična situacija. Višja raven cen energije v Evropi kot v Aziji in Severni Ameriki bi lahko močneje vplivala na konkurenčnost ponudbe evropskih proizvajalcev.

Stabilen denarni tok in odsotnost dolgov nakazuje na izboljšanje stroška kapitala

Finančno poslovanje je tradicionalno konservativno, podjetje je finančno stabilno. Obseg denarnih sredstev konec leta 2021 znaša 59,7 mio EUR in so za 22 mio EUR večja kot ob koncu leta 2020 ter omogoča nemoteno in pravočasno kritje vseh obveznosti ter nakazuje na višje investicijske izdatke v prihodnjem obdobju z namenom nadaljnjega uspešnega konkuriranja proizvajalcem pigmenta.

Skladno s sklepom Skupščine podjetja smo v obliki dividend leta 2021 izplačalo 87 % čistega poslovnega izida leta 2020. Dividendna donosnost delnice je na dan sklepa skupščine znašala visokih 9 %. Nadaljuje se tudi odkup lastnih delnic, teh je bilo v letu 2021 odkupljenih za 0,9 mio €.

Sledenje strateškemu načrtu

Sledimo viziji in zastavljenemu strateškemu načrtu.  Nadaljujemo z vlaganji v okoljske in investicijske projekte predvsem na področju proizvodnje titanovega dioksida, za katere smo namenili 11 mio €. Velik del razvojnih aktivnosti usmerjamo v izboljšavo kakovosti različnih tipov pigmenta. V fazi koncipiranje je več trajnostno naravnih/krožnih projektov.

V sredo, 23. marca 2022, bomo prisotni na webinarju "Slovenske borzne družbe online" v organizacije LJSE in Wood&Co.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 9. 3. 2022 ter bodo dosegljivi vsaj deset let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 9. 3. 2022.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 09.03.2022