Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-115/22

INTEREUROPA, d.d., Koper

Skupina Intereuropa je v letu 2021 presegla tako primerljive kot načrtovane kazalnike poslovanja in poslovno leto zaključila z dobičkom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 9. marec 2022. Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidirano informacijo o poslovanju skupine Intereuropa v letu 2021. V letu 2021 je Skupina Intereuropa presegla tako primerljive kot načrtovane kazalnike poslovanja. Skupina Intereuropa je poslovno leto zaključila z dobičkom v višini 6,7 milijona evrov.

Na podlagi nerevidiranih podatkov je skupina Intereuropa lani ustvarila 176,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 17 odstotkov več kot v letu 2020 in za 11 odstotkov nad načrtovanimi prihodki. Ustvarjeni EBITDA v višini 13,8 milijonov evrov je za 12 % višji od primerljivega obdobja 2020 in hkrati presega načrtovanega za 6 odstotkov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2021 znašal 7,1 milijonov evrov, kar je 23 odstotkov več kot v preteklem letu 2020 in presega načrtovanega za 40 odstotkov.

Skupina Intereuropa je v letu 2021 ustvarila čisti dobiček v višini 6,7 milijona evrov, kar je za 3,1 milijona evrov več kot v predhodnem poslovnem letu ter za 3,0 milijona evrov več kot je načrtovala. 

Neto finančni dolg je ob zaključku leta 2021 znašal 35,8 milijona evrov, kar je za 8,6 milijona evrov manj kot ob koncu leta 2020. Navedeno se odraža tudi v izboljšanem kazalniku neto finančni dolg / EBITDA, ki je konec leta 2021 znašal 2,6.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z informacijo, da je družba Intereuropa d. d. dne 9.3.2022 objavila obvezno prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic manjšinskih delničarjev v odvisni družbi Intereuropa RTC, d. d. Sarajevo.

Skupina Intereuropa bo tudi v letu 2022 preko mreže dvanajstih odvisnih družb v devetih državah zagotavljala celovite logistične storitve za številne odjemalce iz različnih gospodarskih in drugih dejavnosti ter tako omogočila nemoteno delovanje oskrbovalnih verig. Nadaljevala bo z uresničevanjem zastavljenih ciljev skladno s Strateškim razvojnim programom Skupine Intereuropa do leta 2025.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 09.03.2022