Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-1/22

PETROL d.d., Ljubljana

NADZORNI SVET POTRDIL LETNO POROČILO SKUPINE PETROL IN DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA, ZA LETO 2021

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 10 let od datuma objave.

Ljubljana, 17. marec 2022 – Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na današnji 9. seji obravnaval in potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2021. Skupina Petrol je v letu 2021 uspešno prilagajala svoje poslovanje okoliščinam pandemije in energetske krize ter dosledno sledila strateškim in letnim ciljem poslovanja. Ključni poudarki poslovanja v letu 2021 so: sprejem ambiciozne strategije skupine Petrol za obdobje 2021–2025, volatilno poslovno okolje, preseženi letni cilji, krepitev moči skupine v regiji in diverzifikacija v smeri energetske tranzicije.

Volatilno poslovno okolje

Poslovno okolje v letu 2021 je bilo vse prej kot mirno in podporno. Med zunanjimi okoliščinami, ki so soustvarjale pogoje poslovanja skupine Petrol, velja izpostaviti nadaljevanje epidemije covid-19 in ukrepe države za omejevanje njenih posledic. Slednji so bili v letu 2021 sicer manj omejujoči kot leto pred tem. Za omilitev negativnih posledic epidemije za gospodarstvo in prebivalstvo so bili na nacionalni ravni ter v okviru ECB in Evropske komisije sprejeti obsežni paketi ukrepov.

Drugi dejavnik, ki je v letu 2021 neposredno vplival na vsa energetska podjetja, posredno pa na številne gospodarske panoge in druge podsisteme družbe, je energetska kriza. Ta se je v letu 2021 izkazala z visoko in nepredvideno rastjo cen goriv in energentov, predvsem električne energije in zemeljskega plina, ki sta dosegla zgodovinske ravni cen. Cenovni šoki so terjali posege s strani države, denimo začasno omejitev cene kurilnega okolja v Sloveniji in cen goriv na Hrvaškem, in celo pripeljali do izstopa nekaterih ponudnikov iz trga.

Ne glede na omejujoče posledice pandemije in energetske krize je visoko na agendi poslovne skupnosti ostala energetska tranzicija z iskanjem poti za prehod v nizkoogljično družbo, v katerem tudi skupina Petrol že igra aktivno vlogo. Po znatnih padcih gospodarske aktivnosti v letu 2020 smo bili v letu 2021 kljub nadaljevanju pandemije priča okrevanju gospodarstva. Stabilna gospodarska rast v Sloveniji in na ostalih trgih, kjer je prisotna skupine Petrol, je spodbudno vplivala na poslovanje skupine Petrol v letu 2021.

Odziv skupine Petrol z ambiciozno strategijo in odločnimi koraki, tudi v regiji

Volatilno dogajanje v poslovnem okolju ni zameglilo jasno začrtane poti skupine Petrol. Januarja 2021 je bila sprejeta ambiciozna strategija skupine Petrol za obdobje 2021–2025, ki zasleduje vizijo: »Postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo«. Skupina Petrol se je zavezala prehodu na zeleno energijo. S ponudbo integriranih storitev z visoko dodano vrednostjo želi ostati prva izbira za projekte energetske tranzicije v regiji. Osnovni vodili sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

Med ključnimi mejniki v letu 2021 na poti uresničevanja nove strategije velja izpostaviti: reorganizacijo skupine Petrol, zaključek nakupa družbe E 3, d.o.o., uvedbo nove generacije Q max goriv, uvedbo inovativnih pristopov do kupcev in nadgradnjo digitalnih storitev. V letu 2021 je skupina Petrol pustila tudi močan pečat v regiji. Ključna mejnika sta pričetek obratovanja vetrne elektrarne Ljubač, ki je že drugo vetrno polje skupine Petrol, in zaključek nakupa družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. Slednja bo pomembno prispevala k širitvi skupine Petrol izven meja Slovenije ter širitvi portfelja strank tudi na področju energentov in storitev energetske tranzicije. 

Vezano na energetsko krizo velja izpostaviti, da je skupina Petrol s celovito energetsko ponudbo in učinkovitim prilagajanjem uspešno blažila posledice negativnih gibanj na energetskem trgu. Z učinkovitim nabavnim procesom je zagotavljala stabilno in zanesljivo oskrbo z gorivi in energenti in celovito podporo svojim strankam, skozi lojalnostni program pa dodatne ugodnosti za blaženje posledic energetske krize za kupce.

Preseženi letni in strateški cilji navkljub nenaklonjenim tržnim razmeram

Ne glede na negotove okoliščine poslovanja je skupina Petrol v letu 2021 dosegla ambiciozne letne cilje in tudi tiste bolj dolgoročne za strateško obdobje do leta 2025, kljub temu, da niso bile izpolnjene vse predpostavke letnega plana za 2021 (npr. pandemija ni bila zamejena v prvi polovici leta 2021).

Z učinkovitim odzivanjem na spreminjajoče razmere na trgih, s prilagoditvijo in diverzifikacijo ponudbe, s stroškovno optimizacijo in poslovno racionalizacijo je skupina Petrol uspela omiliti negativne posledice pandemije in energetske krize na poslovanje. Še več: ambiciozno zastavljene cilje je presegla. Skupina Petrol je v letu 2021 dosegla  5,0 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 13 % več kot v predpandemskem letu 2019 in 61 % več kot v letu 2020 ter 41 % nad planom. Prilagojeni kosmati poslovni izid je znašal 543,4 mio EUR, kar je 15 % več kot v letu 2019 in 27 % več kot v letu 2020 ter 11 % nad planom. Doseženi EBITDA v višini 238,1 mio EUR je za 43 % višji kot v letu 2020 in 12 % nad planom, čisti poslovni izid v višini 124,5 mio EUR pa je za 72 % presegel isti kazalnik iz predhodnega leta in je 19 % nad planom. Struktura EBITDA po dejavnostih izkazuje, da je nenaftni del poslovanja že presegel 40 %. Skupina Petrol je namreč 56,6 % EBITDA dosegla s prodajo proizvodov iz nafte, 17,6 % s prodajo trgovskega blaga, 13,6 %  s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin, UNP, električna energija) in 12,2 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev. Za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe je skupina Petrol v letu 2021 namenila v neto znesku 233,2 mio EUR.

Izpostaviti velja tudi regijske kazalnike poslovanja, ki izkazujejo krepitev moči skupine Petrol v regiji JV Evrope. V letu 2021 je skupina Petrol v regiji ustvarila 28 % poslovnega izida iz poslovanja in 31 % EBITDA, iz regije pa prihaja kar 47 % sodelavcev skupine. Konec leta 2021 je maloprodajna mreža skupine Petrol vključevala 593 prodajnih mest, od tega skoraj polovico izven Slovenije.

Skladno z novo strategijo je skupina Petrol kot partner v energetski transformaciji podjetij, javnega sektorja, lokalnih skupnosti in gospodinjstev v letu 2021 izkazala tudi spodbudne rezultate diverzifikacije poslovanja v smeri energetske tranzicije. Delež EBITDA tega segmenta je v letu 2021 dosegel 26 %. Kar 62 % investicij je bilo namenjenih energetski tranziciji. Skupina Petrol je v letu 2021 proizvedla 130,7 tisoč MWh električne energije, kar je 51 % več kot leta 2020.

Rekordni rezultati kot trden temelj za zahtevno leto 2022

Po mnenju nadzornega sveta je skupina Petrol v letu 2021 zelo uspešno prilagajala svoje poslovanje ukrepom za omejevanje pandemije, se učinkovito spopadla z izrednimi razmerami na svetovnih energetskih trgih in navkljub izzivom skozi celo leto samozavestno sledila začrtanim strateškim in letnim ciljem poslovanja. Trden poslovno-finančni položaj skupine Petrol je s ponovno dodelitvijo dolgoročne bonitetne ocene BBB- s stabilnim izgledom potrdila tudi bonitetna hiša Standard & Poor's. Doseženo poslovno uspešnost nadzorni svet ocenjuje kot zelo dobro in kot trden temelj za poslovanje v zahtevnih turbulentnih okoliščinah v letu 2022.

Nadzorni svet se je prav tako seznanil z trenutnimi tržnimi razmerami, ki so posledica krize v Ukrajini in rasti cen energentov.

Skupina Petrol v Ukrajini, Ruski federaciji in Belorusiji nima svojih podjetij ali predstavništev. Delež prihodkov od prodaje, ki jih skupina Petrol ustvari na teh trgih je zanemarljiv, prav tako pa nabava energentov na teh trgih, razen zemeljskega plina, predstavlja majhen delež v nabavnem portfelju skupine Petrol. V družbi Petrol d.d., Ljubljana Rusija kot vir dobave v letu 2021 in prvih dveh mesecih leta 2022 pri srednjih destilatih (dizel in ekstra kurilno olje) predstavlja manj kot 7 %. Motornih bencinov pa iz Rusije ne uvažamo.

Največji del poslovanja skupine Petrol s podjetji iz Ruske federacije predstavlja nakup zemeljskega plina, ki poteka preko družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana. Dobave iz Rusije zaenkrat potekajo nemoteno in skladno s pogodbenimi obveznostmi. Družba Geoplin d.o.o., Ljubljana ima diverzificiran nabavni portfelj in bo storila vse, da bo zagotovila nemoteno dobavo zemeljskega plina svojim kupcem.

Na osnovi neposredne izpostavljenosti do podjetij iz Ruske federacije, ocenjujemo, da materialnega vpliva na poslovne rezultate skupine Petrol v času priprave letnega poročila za poslovno leto 2021, ni bilo.

V letu 2022 se nadaljuje rast cen energentov na katero se vlade na trgih, kjer posluje skupina Petrol, odzivajo z različnimi regulatornimi ukrepi. Poleg tega kot posreden vpliv opažamo določene motnje v oskrbovalnih verigah. Družba vplive regulacije kot tudi oskrbovalne verige redno proučuje in aktivno spremlja ter se nanje ustrezno odziva, vendar zaradi nenehnih sprememb, v času priprave letnega poročila, ne more natančno oceniti potencialnega vpliva na izpolnjevanje plana skupine Petrol za leto 2022.

Na podlagi predstavljenih analiz nadzorni svet ocenjuje, da se uprava skupine Petrol ustrezno odziva na nastalo situacijo.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 18.03.2022
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo Petrol 2021