Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-141/22

PETROL d.d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 17. marec 2022 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na današnji 9. seji obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2021.

Upoštevaje rezultate poslovnega leta 2021, sprejeto dividendno politiko, s ciljem zasledovanja stabilnih donosov za lastnike in dobrim finančnim stanjem družbe, bosta nadzorni svet in uprava predlagala Skupščini delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, izplačilo dividende za leto 2021 v višini 30,00 EUR bruto na delnico. Pri tem so bile upoštevane potrebne investicije, prosti denarni tok, zadolženost družbe, razvojni načrti, višina zadržanih dobičkov preteklih let, ustrezno razmerje neto finančni dolg / EBITDA in likvidnostna situacija.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta


Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 18.03.2022